ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ЦДНТА України

07.08.2018 № 68

ПОРЯДОК

доступу до приміщень і на територію

Центрального державного науково-технічного архіву України

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо організації та оформлення доступу фізичних осіб та представників юридичних осіб до приміщень і на територію Центрального державного науково-технічного архіву України (далі – ЦДНТА України).

2. Цим Порядком ЦДНТА України регламентує механізм доступу до приміщень і на територію архіву з урахуванням особливостей розміщення архівних документів та режиму роботи, а також можливості розподілу приміщень архіву на зони доступу відповідно до їх призначення.

ЦДНТА України в частині діяльності, пов’язаної з державною таємницею, керується цим Порядком з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

 ІІ. Оформлення документів, що дають право доступу до приміщень  ЦДНТА України

1. Доступ до приміщень ЦДНТА України здійснюється за пред’явленням особою документа, що дає право на вхід до приміщень архіву.

2. Документ, що дає право на вхід до приміщень архіву, оформлюється на підставі документа, що посвідчує особу чи її спеціальний статус.

3. Документами, що дають право на вхід до приміщень архіву, є:

службове посвідчення працівника архіву;

членський квиток – для членів Спілки архівістів України;

перепустка до читального залу, форма якої наведена в додатку 1 до цього Порядку – для користувачів документами, які працюють у читальному залі;

разова перепустка, форма якої наведена в додатку 2 до цього Порядку – для осіб, які звертаються за отриманням довідок, перебувають у відрядженні та з інших питань.

4. Мають право проходити до приміщень ЦДНТА України за своїми службовими посвідченнями:

працівники правоохоронних органів при виконанні ними службових обов’язків та за наявності відповідної постанови;

працівники державних органів при виконанні ними службових обов’язків за списком, підписаним керівником архіву або його заступником.

Працівники ремонтних, енергетичних та інших організацій, що обслуговують ЦДНТА України, мають право проходити до приміщень архіву при виконанні ними службових обов’язків.

Інформація щодо відвідувачів архіву зазначається у книзі обліку відвідувачів ЦДНТА України, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. Книга обліку відвідувачів ЦДНТА України має бути пронумерована, прошнурована та засвідчена печаткою. Зазначена книга ведеться черговим на посту охорони.

5. Оформлення перепустки до читального залу здійснює працівник, відповідальний за роботу читального залу. Перепустка підлягає поверненню працівникові, відповідальному за роботу читального залу, після закінчення строку її дії.

Строк дії перепустки становить один рік.

6. Разову перепустку замовляє директор ЦДНТА України, його заступник, заступник директора – головний зберігач фондів або працівник відповідного структурного підрозділу архіву особисто. Перелік працівників, які мають право замовляти разові перепустки, затверджується наказом директора ЦДНТА України. Оформлення разової перепустки здійснюється черговим на посту охорони. Нумерація разових перепусток здійснюється у валовому порядку в межах одного календарного року і їх облік ведеться у книзі обліку разових перепусток довільної форми.

7. Разова перепустка, підписана особою, яка її замовляла, підлягає поверненню черговому на посту охорони при виході відвідувача з архіву.

8. Члени колегій, громадських рад та інших дорадчих органів ЦДНТА України, студенти-практиканти, особи, які прибувають для участі в конференціях, нарадах, семінарах, інших заходах, допускаються до приміщень архіву за списком, підписаним директором архіву, його заступником або заступником директора – головним зберігачем фондів, після пред’явлення документа, що посвідчує особу. Список подається на пост охорони заздалегідь.

9. Іноземці та особи без громадянства допускаються до приміщень ЦДНТА України на загальних підставах з урахуванням вимог, визначених абзацом другим пункту 2 розділу І цього Порядку.

10. Пост охорони має бути забезпечений зразками документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, та підписів відповідальних посадових осіб архіву.

11. Доступ до приміщень ЦДНТА України заборонено:

у разі відсутності у відвідувача документа, що дає право на вхід до приміщень архіву;

у разі неправильного оформлення перепустки, закінчення строку її дії.

12. Вхід до приміщень ЦДНТА України відвідувачам з портфелями, господарськими та спортивними сумками, пакунками не дозволяється.

13. Заносити (ввозити) до приміщень ЦДНТА України сторонні документи, їх копії, друковані видання, технічні засоби (фотоапарати, кінокамери, розмножувальні апарати тощо) без погодження з керівником архіву забороняється.

14. Занесення (ввезення) до ЦДНТА України архівних документів здійснюється тільки за письмовим дозволом директора архіву, його заступника або заступника директора – головного зберігача фондів.

15. Адміністрація архіву зобов’язана створити умови для тимчасового зберігання верхнього одягу та предметів, вхід з якими до приміщень архіву заборонений.

16. Відповідальними за дотримання порядку перебування на території ЦДНТА України будь-яких осіб є службові особи, які надали їм право на доступ.

17. Допуск працівників та відвідувачів ЦДНТА України в позаробочий час, вихідні та святкові дні у разі службової потреби відбувається на підставі наказу директора ЦДНТА України

 ІІІ. Порядок винесення (вивезення) документів, друкованих видань та інших матеріальних цінностей

1. Виносити (вивозити) документи (архівні і службові) та їх копії, друковані видання та інші матеріальні цінності дозволяється на підставі перепустки на винесення (вивезення) документів та інших матеріальних цінностей, форма якої наведена у додатку 4 до цього Порядку.

Перепустка оформлюється у двох примірниках. Один примірник залишається в ЦДНТА України, а другий видається особі, яка виносить (вивозить) документи. Оформлення перепустки здійснюється начальником відділу забезпечення збереженості документів.

2. Нумерація перепусток на винесення (вивезення) документів та інших матеріальних цінностей здійснюється у валовому порядку в межах одного календарного року. Облік цих перепусток ведеться начальником відділу забезпечення збереженості документів у книзі обліку перепусток на винесення (вивезення) документів та інших матеріальних цінностей, форма якої наведена в додатку 5 до цього Порядку. Книга обліку перепусток на винесення (вивезення) документів та інших матеріальних цінностей має бути пронумерована, прошнурована та засвідчена печаткою.

3. При виході особа, яка виносить (вивозить) документи, пред’являє і залишає перепустку на винесення (вивезення) документів та інших матеріальних цінностей черговому на посту охорони.

Черговий на посту охорони зобов’язаний перевірити документи та їх копії, друковані видання та інші матеріальні цінності, які виносяться (вивозяться), на відповідність даним, зазначеним у перепустці на винесення (вивезення) документів та інших матеріальних цінностей.

 ІV. Порядок в’їзду (виїзду) транспорту на територію ЦДНТА України

1. У разі стихійного лиха, пожежі, аварії, іншої надзвичайної ситуації аварійно-рятувальні служби, а також транспортні засоби, залучені до виконання робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, пропускаються на територію ЦДНТА України без перепусток. Про це черговий на посту охорони складає акт довільної форми, який підписує керівник відповідної аварійно-рятувальної служби і затверджує керівник архіву.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023