Науково-методична рада ЦДНТА України
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ЦДНТА України
від 29.03.2018 № 43

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-методичну раду Центрального державного

науково-технічного архіву України

 

І. Загальні положення

1.1. Науково-методична рада (далі НМР) Центрального державного науково-технічного архіву України є науково-дорадчим органом, створеним для підвищення якісного рівня підготовки нормативних і методичних документів з архівної справи, діловодства.

1.2. У своїй діяльності НМР керується Конституцією та законами України; актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, наказами Укрдержархіву та цим положенням.

ІІ. Основні завдання Науково-методичної ради

2.1. НМР розглядає матеріали і готує пропозиції з таких питань:

2.1.1. визначення основних напрямків наукової та методичної роботи архіву;

2.1.2. складання проектів планів науково-дослідної та методичної роботи, впровадження наукових і методичних розробок, науково-видавничої роботи;

2.1.3. підготовки програм досліджень, етапних та підсумкових звітів про розробку науково-дослідних тем, пропозицій щодо розроблення (внесення змін) нормативних документів і методичних посібників з усіх напрямів діяльності архіву;

2.1.4. оцінки результатів наукової роботи архіву, у тому числі проектів науково-методичних розробок, макетів довідників про склад і зміст документів Національного архівного фонду, збірників документів, експозиційних планів документальних виставок, наукових доповідей, статей, звітів за темами науково-дослідних робіт, текстів лекцій, оглядів, текстів електронних публікацій тощо;

2.1.5. координації досліджень з проблем архівознавства, документознавства та археографії;

2.1.6. аналізу економічних аспектів діяльності архіву;

2.1.7. розроблення пропозицій до навчальних програм з архівознавчих і документознавчих дисциплін;

2.1.8. організації використання інформації документів архіву;

2.1.9. створення і розвитку автоматизованих інформаційно-пошукових систем архівних документів та впровадження автоматизованих архівних технологій у діяльність архіву;

2.1.10. організація наукового співробітництва з іншими, у тому числі зарубіжними, архівними установами;

2.1.11. діяльності архіву як науково-методичного центру з питань архівної справи і діловодства;

2.1.12. підготовки проектів актів нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації;

2.1.13. висування наукових праць і науково-методичних розробок на здобуття премії імені Василя Веретенникові, інших конкурсів з архівознавства та документознавства.

2.2. НМР готує пропозиції та рекомендації про подання для затвердження, розгляду на засіданні колегії чи опублікування проектів розглянутих документів (положень, планів, актів, правил, інструкцій, наукових звітів, методичних рекомендацій тощо).

ІІІ. Структура і склад Науково-методичної ради

3.1. До складу НМР входять провідні спеціалісти архіву, науково-дослідних установ та навчальних закладів відповідного профілю, представники громадських організацій.

3.2. НМР здійснює свою діяльність відповідно до річного плану-звіту організаційної роботи архіву та згідно з річним планом роботи НМР.

3.3. Персональний склад НМР затверджується наказом директора архіву.

IV. Організація роботи Науково-методичної ради

4.1. Засідання НМР архіву скликається один раз на місяць у разі подання для розгляду проектів документів, зазначених у розділі ІІ цього Положення, і проводиться за наявності більше половини її складу.

4.2. Підготовку засідання НМР і ведення протоколів здійснює секретар. Автори проектів документів повинні забезпечити надання секретареві кількості примірників, необхідних для ознайомлення всіх членів НМР, в термін не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дати проведення чергового засідання ради.

4.3. Всі проекти документів, подані на розгляд НМР, прошиваються, пронумеровуються та скріпляються підписом секретаря ради. Члени НМР підписують зворотній аркуш останньої сторінки кожного проекту документу, з яким вони ознайомлені.

4.4. Рішення НМР приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради, оформлюються у вигляді протоколу за підписами голови (заступника голови) і секретаря НМР.

4.5. Проект документа, схвалений НМР, набирає чинності після затвердження керівництвом архіву, після чого є обов’язковим для виконання.

4.6. Один примірник кожного схваленого і рекомендованого до впровадження методичного посібника архів надсилає до Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

4.7. У разі прийняття НМР рішення про необхідність доопрацювання проекту поданого документа він разом із письмовими зауваженнями і пропозиціями повертається розробнику.

4.8. Особливі думки членів НМР стосовно прийняття того чи іншого рішення заносяться до протоколу засідання чи додаються у письмовій формі до нього.

4.9. При НМР можуть створюватися комісії, групи консультантів, рецензентів.

4.10. Під час розгляду проектів науково-довідкових та інформаційно-довідкових робіт (усі види довідників, усі види оглядів, каталогів, добірок документів, путівників, анотованих реєстрів, інструкцій (робочих інструкцій), методичних рекомендацій, вказівок, буклетів тощо), які передбачається видати під грифом архіву, рада може призначити зовнішніх рецензентів.

4.11. Для прийняття рішення НМР про схвалення до друку завершених науково-довідкових та інформаційно-довідкових робіт, наявність двох позитивних зовнішніх рецензій є обов’язковою.

 
Склад науково-методичної ради
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ЦДНТА України
від 01.02.2021 № 16 
 1. Голова: Балишев Марат, директор архіву, к.і.н.
 2. Заступниця голови: Алєксєєнко Анна, начальниця відділу використання інформації документів.
 3. Секретарка: Голубкіна Ганна, провідна спеціалістка відділу використання інформації документів.

  Члени ради:

 4. Андреєв Тимур, провідний архівіст відділу використання інформації документів;
 5. Баханович Олександр, завідувач сектору мікрофільмування та реставрації документів;
 6. Єлфімова Ольга, завідувачка сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
 7. Коваль Юлія, провідна спеціалістка відділу формування НАФ та  діловодства;
 8. Ожиганов Дмитро, провідний архівіст відділу використання інформації документів;
 9. Черняховська Юлія, провідна спеціалістка відділу довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій;
 10. Ястреб Лариса, начальниця відділу забезпечення збереженості документів;
 11. Гнезділо Ольга, начальниця відділу організації та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області (за згодою);
 12. Круглова Вікторія, відповідальна секретарка Всеукраїнського науково-популярного журналу «UNIVERSITATES. Просвіта та наука», популяризаторка науки, журналістка, телеведуча (за згодою);
 13. Куделко Сергій, к.і.н., професор, директор Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька ХНУ імені В. Н. Каразіна (за згодою);
 14. Ларін Андрій Олексійович, к.т.н., професор кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного технічного університету «ХПІ» (за згодою);
 15. Проць Наталія, к.і.н., бібліотекарка І категорії відділу книжкових пам’яток, цінних видань та рукописів Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна (за згодою).

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2021