Експертно-перевірна комісія ЦДНТА України
 
Затверджено
Наказ ЦДНТА України
23.01.2018 № 10

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертно-перевірну комісію

Центрального державного науково-технічного архіву України

 

1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, Центральний державний науково-технічний архів України (далі – архів) утворює експертно-перевірну комісію (далі – ЕПК) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду (далі – НАФ) або вилученням документів з нього, здійсненням організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісії підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (далі – комісії з проведення експертизи цінності документів).

2. ЕПК є постійно діючим органом архіву.

3. У своїй діяльності ЕПК керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням про ЕПК, затвердженим на підставі Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 19.06.2013 № 1228/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за № 1063/23595 (із змінами).

4. До складу ЕПК, який затверджується директором архіву, входять фахівці структурних підрозділів архіву, представники наукових установ і творчої громадськості, підприємств, установ і організацій – джерел формування НАФ. Головою ЕПК призначається заступник директора архіву, секретарем – один з працівників відділу формування НАФ та діловодства архіву.

Голова ЕПК організовує роботу ЕПК згідно з річним планом, затвердженим директором архіву, і звітує перед ним про проведену роботу.

Секретар ЕПК за рішенням голови забезпечує скликання засідань ЕПК, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів державного архіву та  підприємств, установ і організацій, які перебувають у зоні комплектування архіву,  рішення ЕПК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію ЕПК і забезпечує її збереженість.

5. Основними завданнями ЕПК є:

5.1. науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів;

5.2. розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ, його складу та строків зберігання документів;

5.3. перевірка результатів експертизи цінності документів, проведеної комісіями з проведення експертизи цінності документів;

5.4. розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах, проведення експертизи цінності архівних документів, вилучених органами доходів і зборів або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду відповідно до статті 28 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей».

6. ЕПК приймає рішення про:

6.1. схвалення і подання на погодження Центральної експертно-перевірної комісії  Укрдержархіву списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архіву;

6.2. схвалення списків юридичних осіб – джерел формування державних архівів областей науково-технічною документацією та подання на затвердження керівникам державних архівів областей;

6.3. схвалення описів документів (науково-технічна документація) постійного зберігання, внесених до НАФ, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності  (далі – юридичні особи), що перебувають у зоні комплектування архіву, переліків проектів, проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає внесенню до НАФ, та подання таких документів на затвердження керівникам юридичних осіб;

6.4. затвердження  описів первинного розбирання документів особового походження, внесених до НАФ;

6.5. схвалення описів документів особового походження, внесених до НАФ, та подання на затвердження директору архіву;

6.6. погодження:

6.6.1. положення про власний архівний фонд архіву;

6.6.2. положень про  архівні підрозділи та експертні комісії (далі – ЕК) юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архіву;

6.6.3. актів про вилучення для знищення науково-технічної документації юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архіву, та подання  на затвердження керівникам юридичних осіб;

6.7. схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, погодження описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, актів про невиправні пошкодження документів   тривалого   (понад  10  років)   зберігання   та   з   кадрових   питань

особового складу), номенклатури справ, інструкції з діловодства архіву та подання таких документів на затвердження директору архіву;

6.8. схвалення і подання на погодження із Центральною експертно-перевірною комісією Державної архівної служби України (далі – ЦЕПК):

6.8.1. актів про вилучення документів з НАФ, актів про невиправні пошкодження документів НАФ, що зберігаються в архіві,  у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архіву;

6.8.2. анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються у державному архіві, у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архіву;

6.9. схвалення та подання на затвердження директору архіву актів грошової оцінки документів НАФ, що зберігаються у архіві, у юридичних та фізичних осіб;

6.10. внесення до НАФ:

6.10.1. документів, що зберігаються у фізичних осіб;

6.10.2.  документів або їх копій, що надійшли в установленому порядку з-за кордону.

7. ЕПК стосовно юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архіву, має право:

7.1. контролювати дотримання установленого порядку проведення експертизи цінності документів;

7.2. вимагати розшуку відсутніх документів НАФ та письмових пояснень у разі втрати цих документів;

7.3. одержувати відомості та висновки, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;

7.4. запрошувати на засідання членів ЕК юридичних осіб, а також інших фахівців як консультантів та експертів.

8. ЕПК інформує керівництво архіву з питань, що входять до компетенції ЕПК.

9. Засідання ЕПК проводиться не рідше ніж чотири рази на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

9.1. Рішення ЕПК з проведення експертизи цінності документів приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписують голова (заступник голови) і секретар комісії.

9.2. Рішення ЕПК набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕПК директором архіву.

9.3. У разі відмови директора архіву затвердити протокол засідання ЕПК її голова може звернутися зі скаргою до ЦЕПК.

 

Склад експертно-перевірної комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ЦДНТА України
від 01.02.2021 № 15

 1. Голова: Балишев Марат, директор архіву, к.і.н.
 2. Заступник голови: Алєксєєнко Анна, начальниця відділу використання інформації документів.
 3. Секретарка: Коваль Юлія, провідна спеціалістка відділу формування НАФ та діловодства.

  Члени комісії:

 4. Афєнченко Катерина, провідна архівістка відділу формування НАФ та  діловодства;
 5. Баханович Олександр, завідувач сектору мікрофільмування та реставрації документів;
 6. Єлфімова Ольга, завідувачка сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
 7. Ларіна Наталя, завідувачка сектору експертизи та опрацювання науково-технічних документів;
 8. Мартинович Дар’я, провідна архівістка відділу формування НАФ та  діловодства;
 9. Миргород Наталія, архівістка І категорії відділу формування НАФ та  діловодства;
 10. Черняховська Юлія, провідна спеціалістка відділу довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій;  
 11. Ястреб Лариса, начальниця відділу забезпечення збереженості документів;
 12. Куделко Сергій, к.і.н., професор, директор Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька ХНУ імені  В. Н. Каразіна (за згодою);
 13. Несват Юлія, завідувачка технічного архіву ТОВ «Гідротехпроект» (за згодою);
 14. Скляр Володимир, д.і.н., професор, завідувач кафедри українознавства, культурології та історії науки НТУ «ХПІ» (за згодою);
 15. Шаповал Ніна, начальниця групи правників і копій технічного відділу ДП «ГИПРОКОКС» (за згодою).

 

 

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2021