Колегія ЦДНТА України
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора ЦДНТА України
від 30.12.2011 № 101/ОД

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Центрального державного

науково-технічного архіву України

 

1. Загальні положення

1.1. Це положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії у Центральному державному науково-технічному архіві України (далі колегія).

1.2. Колегія є дорадчим органом і утворюється для погодження вирішення питань, що належать до його компетенції, вільного колективного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

1.3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Державної архівної служби України та цим положенням.

1.4. Рішення про утворення колегії приймається директором архіву.

2. Функції колегії

2.1. Колегія архіву:

2.1.1. обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності архіву;

2.1.2. розглядає пропозиції щодо:

2.1.2.1. забезпечення співпраці з Укрдержархівом під час виконання покладених на них завдань;

2.1.2.2. формування та реалізація державної політики у сфері архівної справи та діловодства;

2.1.2.3. розширення міжнародного співробітництва у сфері архівної справи та діловодства;

2.1.3. обговорює прогнози, проекти програм, плани розвитку архівної справи та визначає шляхи їх реалізації;

2.1.4. розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

2.1.5. розроблює пропозиції щодо вдосконалення діяльності архіву;

2.1.6. аналізує стан роботи архіву з питань забезпечення прав та свобод людини і громадянина;

2.1.7. розглядає результати роботи архіву (в межах компетенції);

2.1.8. аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавчої дисципліни;

2.1.9. розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на архів.

3. Склад колегії

3.1. До складу колегії архіву входять:

3.1.1. директор архіву (голова колегії), його заступники (за посадою), керівники структурних підрозділів архіву.

3.1.2. Члени колегії архіву затверджуються та увільняються від обов’язків наказом голови Державної архівної служби України.

3.1.3. З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи колегії архіву до її складу можуть входити представники інших державних, громадських установ та організацій, органів влади (за їх згодою на запрошення голови колегії).

4. Організація роботи колегії

4.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться як правило, один раз на місяць, позапланові – у міру потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

4.2. У разі потреби можуть проводитися розширені засідання колегії.

4.3. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань.

4.4. Додаткові питання затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за п’ять днів до чергового засідання (у разі невідкладної потреби цей термін може коригуватися).

4.5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначається головою колегії.

4.6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюються секретарем колегії, який не пізніше ніж за п’ять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

4.7. На розгляд колегії подаються:

4.7.1. проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

4.7.2. довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладанням обґрунтованих висновків і пропозиції (при необхідності);

4.7.3. проект рішення колегії;

4.7.4. список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії і визначення їх прізвищ імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

4.7.5. довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

4.8. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

4.9. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії видають матеріали секретарю колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання, який контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

4.10. Керівники структурних підрозділів архіву, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

5. Порядок проведення засідань колегії

5.1. Засідання коле гії проводить її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків директора архіву.

5.2. Засідання коле гії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів коле гії .

5.3. Члени коле гії беруть участь у засіданнях коле гії особисто. Якщо член коле гії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові коле гії відповідні пропозиції у письмовій формі.

5.4. Порядок денний засідання і рішення коле гії затверджуються членами коле гії шляхом голосування.

5.5. Особи, запрошені на засідання коле гії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови коле гії .

5.6. Члени коле гії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.7. Головуючий на засіданні коле гії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

5.7.1. Під час закритих засідань коле гії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.8. Рішення коле гії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів коле гії .

5.8.1. За рішенням головуючого може застосуватися процедура таємного голосування.

5.8.2. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

5.9. Після проведення засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом п’яти діб (якщо головою дирекції не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорювання питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів архіву членами колегії і подає його на розгляд голові колегії.

5.10. Рішення коле гії затверджуються наказом директора архіву.

5.11. У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час розгляду конкретного питання директор ЦДНТА України формулює остаточне рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли, керівництву Укрдержархіву.

5.12. Рішення коле гії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

5.13. Рішення коле гії оформлюється протоколами, що підписуються головуючим на засіданні та секретарем коле гії .

5.14. Рішення коле гії доводиться до відома членів коле гії , керівників структурних підрозділів архіву.

5.15. Матеріали засідань коле гії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії, визначеному головою коле гії .

6. Контроль за виконанням рішень колегії

6.1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює провідний архівіст відділу Режимно-секретної роботи архіву.

6.2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.
 
Склад колегії
 1. Балишев Марат Артурович – директор ЦДНТА України, к.і.н.
 2. Алєксєєнко Анна Олександрівна – начальниця відділу використання інформації документів ЦДНТА України.
 3. Баханович Олександр Лаврович – завідувач сектору мікрофільмування і реставрації документів ЦДНТА України.
 4. ЄлфімоваОльга Вікторівна – завідувачка сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер ЦДНТА України.
 5. Коваль Юлія Юріївна – провідна спеціалістка відділу формування НАФ та діловодства ЦДНТА України.
 6. Черняховська Юлія Вікторівна, провідна спеціалістка відділу довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій.
 7. Ястреб Лариса Анатоліївна – начальниця відділу забезпечення збереженості документів ЦДНТА України.
 8. Ясько Людмила Олександрівна – завідувачка секторууправління персоналом ЦДНТА України.
 9. Кривулькін Ігор Михайлович – директор Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії (НДІ мікрографії), к.ф.-м.н. (за згодою).
 10. Круглова Вікторія Володимирівна – відповідальна секретарка Всеукраїнського науково-популярного журналу «UNIVERSITATES. Просвіта та наука», популяризаторка науки, журналістка, телеведуча (за згодою).
 11. Лунячек Вадим Едуардович – завідувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності факультету комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освітіУкраїнської інженерно-педагогічної академії, д. п. н., професор (за згодою).
 12. Меленець Андрій Вікторович, директор департаменту страхового фонду документації Державної архівної служби України (за згодою).
 13. Посохов Сергій Іванович – завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, д. і. н., професор (за згодою).
 14. Дудник Наталія Вікторівна – провідна спеціалістка відділу забезпечення збереженості документів ЦДНТА України, секретар колегії.
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2021