ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ЦДНТА України
від 03 лютого 2022 року № 18к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – завідувача сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Центрального державного науково-технічного архіву України

  Загальні умови

Посадові обов’язки

Планує роботу сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку та забезпечує повне, ефективне та вчасне виконання покладених на нього завдань.

Забезпечує:

- керівництво діяльністю сектору,   раціональний   та   ефективний   розподіл   посадових обов'язків   між   її   працівниками  з  урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

- погодження проєктів договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи дотримання   вимог   законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

- здійснення у межах своїх повноважень заходів  щодо відшкодування  винними  особами  збитків  від   нестач,   розтрат, крадіжок;

- погодження кандидатур працівників архіву, яким надається право складати та підписувати  первинні  документи щодо проведення господарських   операцій,   пов'язаних   з  відпуском (витрачанням) грошових  коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

- контроль за відображенням у бухгалтерському  обліку  всіх  господарських операцій, що проводяться ЦДНТА України;

- контроль за складенням звітності;

- контроль за  цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- контроль за станом погашення  та  списання  відповідно до законодавства дебіторської   заборгованості   ЦДНТА України;

- контроль за відповідністю взятих бюджетних   зобов'язань відповідним бюджетним   асигнуванням,  паспорту  бюджетної  програми  (у  разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному  процесі)  та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- контроль за додержанням вимог законодавства під час    здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- контроль за оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- погоджує   документи,   пов'язані   з  витрачанням фонду заробітної  плати,  встановленням  посадових  окладів  і  надбавок працівникам;

Організовує:

- роботу з  ведення  бухгалтерського  обліку  та забезпечує виконання завдань, покладених на сектор;

- контроль за дотриманням вимог законодавства  щодо  списання  (передачі) рухомого та нерухомого майна ЦДНТА України;

- контроль за правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів,  робіт  та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  тому числі договорів оренди;

- усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами ЦДНТА України,  що  уповноважені здійснювати  контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- визначення облікової   політики,   зміни   обраної  облікової політики з урахуванням особливостей діяльності ЦДНТА України і технології оброблення облікових даних,  у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського)  обліку  та  правил документообігу,    додаткової   системи   рахунків   і   регістрів аналітичного  обліку,  звітності  та  контролю  за  господарськими операціями;

- створення умов  для належного збереження майна,  цільового та ефективного використання       фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів.

Відмовляє у прийнятті до обліку документів,  підготовлених з   порушенням   встановлених   вимог,  а  також  документів  щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та  інформує  керівника  бюджетної  установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

Завідувач сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер  у  разі  невиконання  або  неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.

Контролює виконання завдань працівниками сектору, передбачених Положенням про сектор фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку ЦДНТА України.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6300,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

 Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС протягом 7 календарних днів – 03 лютого 2022 р. до 17 год. 00 хв. 09 лютого 2022 р.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

11 лютого 2022 року о 09 год. 00 хв.

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ясько Людмила Олександрівна,

тел.: +38(057) 731-25-67

E-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка», або у галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування»

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Стратегічне управління

-   бачення загальної картини та довгострокових цілей;

-   здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

-   рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

2

Управління організацією роботи

- чітке бачення цілі;

- ефективне управління ресурсами;

- ефективне формування та управління процесами

3

Комунікація та взаємодія

-     вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

-     здатність ефективно взаємодіяти–дослухатися, сприймати та викладати думку;

-      здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- уміння форсувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетний кодекс України;

Податковий кодекс України;

Закони України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002  № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» (затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ЦДНТА України
від 04 січня 2022 року № 4к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – заступника директора – головного зберігача фондів

Центрального державного науково-технічного архіву України

Загальні умови

Посадові обов’язки

Координує роботу:

- експертних комісій підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

- щодо впорядкування науково-технічної документації, що вноситься до Національного архівного фонду;

- зі створення страхового фонду та копії фонду користування документами, копії профільних унікальних документів незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

-  з власниками документів особового походження або уповноваженими ними установами чи особами щодо передавання цих документів на договірних засадах на зберігання до ЦДНТА України;

- спрямовану на виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях профільних архівних документів, що знаходяться за кордоном;

- щодо приймання на прохання юридичних і фізичних осіб-власників документів Національного архівного фонду цих документів на зберігання;

- з юридичними та фізичними особами, що мають документи Національного архівного фонду, допомогу у зберіганні та реставрації таких документів, виготовлення копій унікальних документів для страхового фонду та фонду користування;

- з надання платних послуг, що виконуються за рахунок замовника роботи щодо забезпечення збереженості та впорядкування документів.

Організовує роботу:

- з науково-методичного керівництва архівними підрозділами та службами діловодства державних органів, профільних підприємств, установ і організацій України;

- з обліку, обстеження діяльності архівних підрозділів і служб діловодства підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, а також приватних архівів (з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберігання документів);

‑ пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

- щодо постійного зберігання, охорони, реставрації та консервації документів Національного архівного фонду;

- щодо віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документів, внесення їх до державного реєстру національного культурного надбання, проведення грошової оцінки і забезпечення їх страхування;

‑ зі складання списків юридичних осіб-джерел формування Національного архівного фонду, приймання документів на постійне державне зберігання після закінчення строків їх тимчасового зберігання в архівних підрозділах зазначених джерел, проведення експертизи цінності документів;

- з придбання профільних документів Національного архівного фонду у разі їх продажу;

- щодо проведення роз’яснювальних робіт серед населення з питань законодавства України про Національний архівний фонд та архівні документи;

- з охорони відомостей та збереження інформації, що становить державну таємницю в межах своїх повноважень; організовує перегляд в установленому порядку грифів обмеження доступу до відомостей, що містяться в архівних документах. 

Подає пропозиції щодо покращення умов зберігання документів НАФ, удосконалення технології реставраційних робіт, здійснення науково-методичного керівництва архівними підрозділами та службами діловодства державних органів, профільних підприємств, установ і організацій України.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10600,00 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС протягом 7 календарних днів – 04 січня 2022 р. до 17 год. 00 хв. 10 січня 2022 р.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

12 січня 2022 року о 09 год. 00 хв.

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу

Центральний державний науково-технічний архів  України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ясько Людмила Олександрівна,

тел.: +38(057) 731-25-67

E-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Стратегічне управління

-   бачення загальної картини та довгострокових цілей;

-   здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

-   вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;

2

Управління організацією роботи

- чітке бачення цілі;

- ефективне управління ресурсами;

- ефективне формування та управління процесами

3

Комунікація та взаємодія

-     вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

-     здатність ефективно взаємодіяти–дослухатися, сприймати та викладати думку;

-     здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- уміння форсувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (із змінами);

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1004 «Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів»;

Наказу Міністерства юстиції України від 23.04.2018 р. № 1244/5 «Про затвердження Порядку підготовки галузевих переліків документів із зазначенням строків їх зберігання»;

Наказу Міністерства юстиції України від 27.11.2017 р. № 3790/5 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ України»;

Наказу Міністерства юстиції України від 02.03.2015 р. № 296/5 «Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду»;

Наказу Міністерства юстиції України від 08.04.2013 р. № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України» (із змінами).

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ЦДНТА України
від 04 січня 2022 року № 3к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста відділу довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій Центрального державного науково-технічного архіву України

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує:

- виконання завдань покладених на відділ довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій;

- створення копій цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду;

- створення та вдосконалення системи довідкового апарату до документів Національного архівного фонду;

- виконання робіт зі створення електронної ідентифікації архівного зберігання ТОПАЗ шляхом створення маркувальних етикеток для розміщення на архівних коробках із проставленням QR code та шляхом штрихкодування одиниць зберігання за допомогою динамічних двовимірних QR code;

- наповнення програмного забезпечення «Елфа» та облікових баз даних;

- виконання робіт з переведення описів постійного зберігання ЦДНТА України у машиночитаний вид та інших робіт з удосконалення та перероблення описів постійного зберігання.

Організовує:

- надання користувачам довідкового апарату до документів в установленому порядку;

- вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи у діяльність відділу довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій;

- своєчасний та якісний розгляд пропозицій, заяв, скарг та звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань діяльності архіву, вживає заходів щодо усунення причин, що викликають скарги;

- надання юридичним та фізичним особам, що мають документи Національного архівного фонду, допомоги у створенні цифрового фонду користування;

Бере участь у розробленні та виконанні програм інформатизації архівної справи в установленому порядку.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5100,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС протягом 7 календарних днів – 04 січня 2022 р. до 17 год. 00 хв. 10 січня 2022 р.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

13 січня 2022 року о 09 год. 00 хв.

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ясько Людмила Олександрівна,

тел.: +38(057) 731-25-67

E-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

2

Досвід роботи

Без вимог до стажу роботи

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність координації з іншими

-          здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

-        уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій

2

Якісне виконання поставлених завдань

-         чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3

Відповідальність

-       усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

-       усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи»;

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Наказу Міністерства юстиції України від 08.04.2013 р. № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України» (із змінами);

Наказу Міністерства юстиції України від 27.09.2013 р. № 2045/5 «Про затвердження Порядку державного обліку документів Національного архівного фонду»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  ЦДНТА України
від 04 cічня 2022 р. № 2к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» -

головного спеціаліста сектору управління персоналом

Центрального державного науково-технічного архіву України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та проходження державної служби в архіві.

Бере участь у перевірці дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в архіві.

Здійснює роботу щодо обчислення стажу роботи та державної служби персоналу архіву.

Здійснює роботу по складенню Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлює документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

Здійснює роботу по ознайомленню державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку архіву, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.

Готує умови на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В».

Виконує функції адміністратора під час проведення конкурсів на посади державної служби категорії «Б» та «В».

Бере участь в організації формування графіку відпусток персоналу архіву, підготовці проектів актів щодо надання відпусток персоналу архіву.

Розробляє посадові інструкції персоналу архіву відповідно до встановлених законодавством вимог.

Здійснює роботу по веденню обліку військовозобов’язаних і призовників та бронюванню військовозобов’язаних в архіві.

Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.

Здійснює підготовку документів щодо заохочення та нагородження персоналу архіву державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками відповідно до наданих пропозицій, веде їх облік.

Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС протягом 7 календарних днів – 04 січня 2022 р. до 17 год. 00 хв. 10 січня 2022 р.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

13 січня 2022 року о 09 год. 00 хв.

 

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ясько Людмила Олександрівна,

тел.: +38(057) 731-25-67

E-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

2

Досвід роботи

Без вимог до стажу роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність координації з іншими

-          здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

-        уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій

2

Якісне виконання поставлених завдань

-         чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

-          розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3

Комунікація та взаємодія

-     вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

-     здатність ефективно взаємодіяти–дослухатися, сприймати та викладати думку;

4

Відповідальність

-       усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

-       усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (із змінами);

Кодекс законів про працю;

Кодекс України про адміністративні правопорушення

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  ЦДНТА України
від 31 грудня 2021 року № 186к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – завідувача сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Центрального державного науково-технічного архіву України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Планує роботу сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку та забезпечує повне, ефективне та вчасне виконання покладених на нього завдань.

Забезпечує:

- керівництво діяльністю сектору,   раціональний   та   ефективний   розподіл   посадових обов'язків   між   її   працівниками  з  урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

- погодження проєктів договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи дотримання   вимог   законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

- здійснення у межах своїх повноважень заходів  щодо відшкодування  винними  особами  збитків  від   нестач,   розтрат, крадіжок;

- погодження кандидатур працівників архіву, яким надається право складати та підписувати  первинні  документи щодо проведення господарських   операцій,   пов'язаних   з  відпуском (витрачанням) грошових  коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

- контроль за відображенням у бухгалтерському  обліку  всіх  господарських операцій, що проводяться ЦДНТА України;

- контроль за складенням звітності;

- контроль за  цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- контроль за станом погашення  та  списання  відповідно до законодавства дебіторської   заборгованості   ЦДНТА України;

- контроль за відповідністю взятих бюджетних   зобов'язань відповідним бюджетним   асигнуванням,  паспорту  бюджетної  програми  (у  разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному  процесі)  та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- контроль за додержанням вимог законодавства під час    здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- контроль за оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- погоджує   документи,   пов'язані   з  витрачанням фонду заробітної  плати,  встановленням  посадових  окладів  і  надбавок працівникам;

Організовує:

- роботу з  ведення  бухгалтерського  обліку  та забезпечує виконання завдань, покладених на сектор;

- контроль за дотриманням вимог законодавства  щодо  списання  (передачі) рухомого та нерухомого майна ЦДНТА України;

- контроль за правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів,  робіт  та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  тому числі договорів оренди;

- усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами ЦДНТА України,  що  уповноважені здійснювати  контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- визначення облікової   політики,   зміни   обраної  облікової політики з урахуванням особливостей діяльності ЦДНТА України і технології оброблення облікових даних,  у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського)  обліку  та  правил документообігу,    додаткової   системи   рахунків   і   регістрів аналітичного  обліку,  звітності  та  контролю  за  господарськими операціями;

- створення умов  для належного збереження майна,  цільового та ефективного використання       фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів.

Відмовляє у прийнятті до обліку документів,  підготовлених з   порушенням   встановлених   вимог,  а  також  документів  щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та  інформує  керівника  бюджетної  установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

Завідувач сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер  у  разі  невиконання  або  неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.

Контролює виконання завдань працівниками сектору, передбачених Положенням про сектор фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку ЦДНТА України.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6300,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС протягом 14 календарних днів – 31 грудня 2021 р. до 17 год. 00 хв. 13 січня 2022 р.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

17 січня 2022 року о 09 год. 00 хв.

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ясько Людмила Олександрівна,

тел.: +38(057) 731-25-67

E-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка», або у галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування»

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Стратегічне управління

-   бачення загальної картини та довгострокових цілей;

-   здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

-   рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

2

Управління організацією роботи

- чітке бачення цілі;

- ефективне управління ресурсами;

- ефективне формування та управління процесами

3

Комунікація та взаємодія

-     вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

-     здатність ефективно взаємодіяти–дослухатися, сприймати та викладати думку;

-      здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- уміння форсувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетний кодекс України;

Податковий кодекс України;

Закони України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002  № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» (затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  ЦДНТА України
від 23 листопада 2021 року № 159к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста сектору управління персоналом Центрального державного науково-технічного архіву України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та проходження державної служби в архіві.

Бере участь у перевірці дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в архіві.

Здійснює роботу щодо обчислення стажу роботи та державної служби персоналу архіву.

Здійснює роботу по складенню Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлює документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

Здійснює роботу по ознайомленню державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку архіву, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.

Готує умови на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В».

Виконує функції адміністратора під час проведення конкурсів на посади державної служби категорії «Б» та «В».

Бере участь в організації формування графіку відпусток персоналу архіву, підготовці проектів актів щодо надання відпусток персоналу архіву.

Розробляє посадові інструкції персоналу архіву відповідно до встановлених законодавством вимог.

Здійснює роботу по веденню обліку військовозобов’язаних і призовників та бронюванню військовозобов’язаних в архіві.

Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.

Здійснює підготовку документів щодо заохочення та нагородження персоналу архіву державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками відповідно до наданих пропозицій, веде їх облік.

Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС протягом 7 календарних днів – 23 листопада 2021 р. до 17 год. 00 хв. 29 листопада 2021 р.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

03 грудня 2021 року о 09 год. 00 хв.

 

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ясько Людмила Олександрівна,

тел.: +38(057) 731-25-67

E-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

2

Досвід роботи

Без вимог до стажу роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність координації з іншими

-          здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

-        уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

-          здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль

2

Якісне виконання поставлених завдань

-         чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

-         комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

-          розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3

Комунікація та взаємодія

-     вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

-     здатність ефективно взаємодіяти–дослухатися, сприймати та викладати думку;

-     вміння публічно виступати перед аудиторією;

-     здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4

Відповідальність

-       усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

-       усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

-        здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (із змінами);

Кодекс законів про працю;

Кодекс України про адміністративні правопорушення

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста відділу довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій Центрального державного науково-технічного архіву України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує:

- виконання завдань покладених на відділ довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій;

- створення копій цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду;

- створення та вдосконалення системи довідкового апарату до документів Національного архівного фонду;

- виконання робіт зі створення електронної ідентифікації архівного зберігання ТОПАЗ шляхом створення маркувальних етикеток для розміщення на архівних коробках із проставленням QR code та шляхом штрихкодування одиниць зберігання за допомогою динамічних двовимірних QR code;

- наповнення програмного забезпечення «Елфа» та облікових баз даних;

- виконання робіт з переведення описів постійного зберігання ЦДНТА України у машиночитаний вид та інших робіт з удосконалення та перероблення описів постійного зберігання.

Організовує:

- надання користувачам довідкового апарату до документів в установленому порядку;

- вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи у діяльність відділу довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій;

- своєчасний та якісний розгляд пропозицій, заяв, скарг та звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань діяльності архіву, вживає заходів щодо усунення причин, що викликають скарги;

- надання юридичним та фізичним особам, що мають документи Національного архівного фонду, допомоги у створенні цифрового фонду користування;

Бере участь у розробленні та виконанні програм інформатизації архівної справи в установленому порядку.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5100,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС протягом 7 календарних днів – 23 листопада 2021 р. до 17 год. 00 хв. 29 листопада 2021 р.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

02 грудня 2021 року о 09 год. 00 хв.

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ясько Людмила Олександрівна,

тел.: +38(057) 731-25-67

E-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

2

Досвід роботи

Без вимог до стажу роботи

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність координації з іншими

-          здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

-        уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль

2

Якісне виконання поставлених завдань

-         чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

-         комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3

Відповідальність

-       усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

-       усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи»;

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Наказу Міністерства юстиції України від 08.04.2013 р. № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України» (із змінами);

Наказу Міністерства юстиції України від 27.09.2013 р. № 2045/5 «Про затвердження Порядку державного обліку документів Національного архівного фонду»

 

Опубліковано: 09 листопада 2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  ЦДНТА України
від 09 листопада 2021 року № 155к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу використання інформації документів Центрального державного науково-технічного архіву України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Планує роботу відділу використання інформації документів, готує відповідні пропозиції до перспективних та річних планів розвитку архівної справи архіву.

Здійснює:

- забезпечує долучення до архівних документів на обґрунтування вимогу фізичних осіб письмового спростування недостовірної інформації про особу;

- видачу архівних довідок, копій документів, а також впровадження інших способів використання відомостей, що містяться в архівних документах, для захисту законних прав та інтересів юридичних осіб і громадян;

- здійснення наукових досліджень з архівної справи та діловодства, впроваджує в практику їх результати;

- роз’яснювальну роботу серед населення з питань законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

- інформування органів влади, установ, організацій, громадськості України про архівні документи, що зберігаються в ЦДНТА України;

- організаційно-публікаторську діяльность з метою поширення інформації про склад і зміст НАФ через засоби масової інформації

Організовує:

- в установленому порядку участь у розробленні та виконанні програм інформатизації архівної справи;

- надання користувачам документи і довідковий апарат до них в установленому порядку, повідомляє про документи, інформація з яких може бути використана державними органами та іншими користувачами;

- в установленому порядку публікацію документів Національного архівного фонду, видання довідково-інформаційної літератури, посібників з архівної справи та діловодства;

- вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи в архівну справу та діловодство;

- навчально-виробничу практику студентів навчальних заходів з профільних питань;

- розробку електронних презентаційних виставкових версій за документами архіву; електронних довідкових баз даних;

- проведення виставково-екскурсійних, лекційних заходів, нарад, семінарів та інших науково-інформаційних заходів з профільних питань;

Відповідає за підготовку, інформаційне наповнення профілю ЦДНТА України у соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram, каналу YouTube та статистичну звітність.

Контролює виконання завдань працівниками відділу, передбачених Положенням про відділ використання інформації документів

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7050,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС протягом 7 календарних днів – 09 листопада 2021 р. до 17 год. 00 хв. 15 листопада 2021 р.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

18 листопада 2021 року о 09 год. 00 хв.

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ясько Людмила Олександрівна,

тел.: +38(057) 731-25-67

E-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Стратегічне управління

-   бачення загальної картини та довгострокових цілей;

-   здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

-   вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;

-   рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

-   залучення впливових сторін;

-   оцінка ефективності на корегування планів

2

Управління організацією роботи

- чітке бачення цілі;

- ефективне управління ресурсами;

- чітке планування реалізації;

- ефективне формування та управління процесами

3

Комунікація та взаємодія

-     вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

-     здатність ефективно взаємодіяти–дослухатися, сприймати та викладати думку;

-     вміння публічно виступати перед аудиторією;

-     здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- уміння форсувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Порядку підготовки документальних публікацій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2805/5$

Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довдок (копій, витягів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 295/5;

Наказу Міністерства юстиції України від 08.04.2013 р. № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України» (із змінами)

 

Опубліковано: 28 жовтня 2021ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  ЦДНТА України
від 28 жовтня 2021 року № 143к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – завідувача сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Центрального державного науково-технічного архіву України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Планує роботу сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку та забезпечує повне, ефективне та вчасне виконання покладених на нього завдань.

Забезпечує:

- керівництво діяльністю сектору,   раціональний   та   ефективний   розподіл   посадових обов'язків   між   її   працівниками  з  урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

- погодження проєктів договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи дотримання   вимог   законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

- здійснення у межах своїх повноважень заходів  щодо відшкодування  винними  особами  збитків  від   нестач,   розтрат, крадіжок;

- погодження кандидатур працівників архіву, яким надається право складати та підписувати  первинні  документи щодо проведення господарських   операцій,   пов'язаних   з  відпуском (витрачанням) грошових  коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

- контроль за відображенням у бухгалтерському  обліку  всіх  господарських операцій, що проводяться ЦДНТА України;

- контроль за складенням звітності;

- контроль за  цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- контроль за станом погашення  та  списання  відповідно до законодавства дебіторської   заборгованості   ЦДНТА України;

- контроль за відповідністю взятих бюджетних   зобов'язань відповідним бюджетним   асигнуванням,  паспорту  бюджетної  програми  (у  разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному  процесі)  та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- контроль за додержанням вимог законодавства під час    здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- контроль за оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- погоджує   документи,   пов'язані   з  витрачанням фонду заробітної  плати,  встановленням  посадових  окладів  і  надбавок працівникам;

Організовує:

- роботу з  ведення  бухгалтерського  обліку  та забезпечує виконання завдань, покладених на сектор;

- контроль за дотриманням вимог законодавства  щодо  списання  (передачі) рухомого та нерухомого майна ЦДНТА України;

- контроль за правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів,  робіт  та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  тому числі договорів оренди;

- усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами ЦДНТА України,  що  уповноважені здійснювати  контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- визначення облікової   політики,   зміни   обраної  облікової політики з урахуванням особливостей діяльності ЦДНТА України і технології оброблення облікових даних,  у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського)  обліку  та  правил документообігу,    додаткової   системи   рахунків   і   регістрів аналітичного  обліку,  звітності  та  контролю  за  господарськими операціями;

- створення умов  для належного збереження майна,  цільового та ефективного використання       фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів.

Відмовляє у прийнятті до обліку документів,  підготовлених з   порушенням   встановлених   вимог,  а  також  документів  щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та  інформує  керівника  бюджетної  установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

Завідувач сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер  у  разі  невиконання  або  неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.

Контролює виконання завдань працівниками сектору, передбачених Положенням про сектор фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку ЦДНТА України.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6300,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС протягом 30 календарних днів – 28 жовтня 2021 р. до 17 год. 00 хв. 26 листопада 2021 р.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

30 листопада 2021 року о 09 год. 00 хв.

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ясько Людмила Олександрівна,

тел.: +38(057) 731-25-67

E-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка», або у галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування»

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Стратегічне управління

-   бачення загальної картини та довгострокових цілей;

-   здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

-   вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;

-   рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

-   залучення впливових сторін;

-   оцінка ефективності на корегування планів

2

Управління організацією роботи

- чітке бачення цілі;

- ефективне управління ресурсами;

- чітке планування реалізації;

- ефективне формування та управління процесами

3

Комунікація та взаємодія

-     вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

-     здатність ефективно взаємодіяти–дослухатися, сприймати та викладати думку;

-     вміння публічно виступати перед аудиторією;

-     здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- уміння форсувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетний кодекс України;

Податковий кодекс України;

Закони України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002  № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» (затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541)

 

 

 Опубліковано: 22 червня 2021

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ЦДНТА України
від 22 червня 2021 року № 78к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста відділу формування Національного архівного фонду (НАФ) та діловодства Центрального державного науково-технічного архіву України

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує:

- науково-методичне керівництво архівними підрозділами та службами діловодства державних органів, профільних підприємств, установ і організацій України;

-   облік, обстеження діяльності архівних підрозділів і служб діловодства підприємств, установ і організацій незалежно від їх форм власності та підпорядкування, а також приватних архівів (з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберігання документів), в установленому порядку;

- контроль за діяльністю експертних комісій підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

- функціонування системи електронного документообігу «АСКОД» в архіві.

Здійснює:

- внесення профільних документів до НАФ або вилучення документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

- роботу з власниками документів особового походження або уповноваженими ними установами чи особами щодо передавання цих документів на договірних засадах на зберігання до архіву;

- приймання документів НАФ до архіву на прохання юридичних і фізичних осіб-власників  документів;

- надання згідно з Переліком платних послуг, затвердженим Кабінетом Міністрів України платних послуг, пов’язаних з упорядкуванням  документів;

- методичну роботу з поширення науково-технічної інформації з питань архівної справи та діловодства;

- своєчасний та якісний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, громадських об’єднань, державних і не державних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань діяльності архіву, вживає заходів щодо усунення причин, що викликають скарги.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5100,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС протягом 7 календарних днів – 23 червня 2021 р. до 17 год. 00 хв. 29 червня 2021 р.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

1 липня 2021 року о 09 год. 00 хв.

 

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ясько Людмила Олександрівна,

тел.: +38(057) 731-25-67

E-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

2

Досвід роботи

Без вимог до стажу роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Аналітичні здібності

-  здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

2

Досягнення результатів

-  здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

3

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти–дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4

Орієнтація на професійний розвиток

- здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;

- уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими сторонами, визначати потреби в професійному розвитку;

- ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (із змінами);

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1004 «Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів»;

 

Наказу Міністерства юстиції України від 23.04.2018 р. № 1244/5 «Про затвердження Порядку підготовки галузевих переліків документів із зазначенням строків їх зберігання»;

Наказу Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» (із змінами);

Наказу Міністерства юстиції України від 02.03.2015 р. № 296/5 «Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду»;

Наказу Міністерства юстиції України від 08.04.2013 р. № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України» (із змінами)

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста сектору управління персоналом Центрального державного науково-технічного архіву України

Загальні умови

Посадові обов’язки

Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та проходження державної служби в архіві.

Бере участь у перевірці дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в архіві.

Здійснює роботу щодо обчислення стажу роботи та державної служби персоналу архіву.

Здійснює роботу по складенню Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлює документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

Здійснює роботу по ознайомленню державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку архіву, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.

Готує умови на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В».

Виконує функції адміністратора під час проведення конкурсів на посади державної служби категорії «Б» та «В».

Бере участь в організації формування графіку відпусток персоналу архіву, підготовці проектів актів щодо надання відпусток персоналу архіву.

Розробляє посадові інструкції персоналу архіву відповідно до встановлених законодавством вимог.

Здійснює роботу по веденню обліку військовозобов’язаних і призовників та бронюванню військовозобов’язаних в архіві.

Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.

Здійснює підготовку документів щодо заохочення та нагородження персоналу архіву державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками відповідно до наданих пропозицій, веде їх облік.

Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС протягом 7 календарних днів – 23 червня 2021 р. до 17 год. 00 хв. 29 червня 2021 р.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

1 липня 2021 року о 09 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ясько Людмила Олександрівна,

тел.: +38(057) 731-25-67

E-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

2

Досвід роботи

Без вимог до стажу роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність координації з іншими

-  здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

-  уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

-  здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль

2

Якісне виконання поставлених завдань

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

-  розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти–дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (із змінами);

Кодекс законів про працю;

Кодекс України про адміністративні правопорушення

 

 

Опубліковано: 01 червня 2021

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ЦДНТА України
від 31 травня 2021 року № 62к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» –  головного спеціаліста з питань правового забезпечення Центрального державного науково‑технічного архіву України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в ЦДНТА України, у представленні інтересів установи в судах;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ЦДНТА України;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис директора ЦДНТА України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами ЦДНТА України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

переглядає разом із структурними підрозділами ЦДНТА України нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

інформує директора ЦДНТА України про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

разом із заінтересованими структурними підрозділами ЦДНТА України узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд директора ЦДНТА України для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції ЦДНТА України, та готує пропозиції до них;

організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів ЦДНТА України, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності ЦДНТА України, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності ЦДНТА України, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

подає пропозиції директорові ЦДНТА України про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає директорові ЦДНТА України письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

здійснює методичне керівництво правовою роботою в ЦДНТА України, подає пропозиції на розгляд директора ЦДНТА України щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності установи, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності;

роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції ЦДНТА України, а також за дорученням його директора розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників ЦДНТА України;

забезпечує в установленому порядку представлення інтересів ЦДНТА України в судах та інших органах.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС протягом 7 календарних днів – 01 червня 2021 р. до 17 год. 00 хв. 07 червня 2021 р.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

09 червня 2021 року о 09 год. 00 хв.

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ясько Людмила Олександрівна,

тел.: +38(057) 731-25-67

E-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра у галузі знань: «Право»

2

Досвід роботи

Без вимог до стажу роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Досягнення результатів

 

 

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

2

Уважність до деталей

 

 

- здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

- здатний враховувати деталі при прийнятті рішень.

3

Комунікація та взаємодія

 

 

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

4

Ведення ділових переговорів

 

 

- уміння підготувати взаємовигідні варіанти співпраці / вирішення питання;

- уміння визначати інтереси сторін, аналіз їх сильних та слабких позицій;

- уміння побудови аргументації та контраргументації.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

 

2

Знання законодавства у сфері

 

 

Знання:

Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (із змінами);

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Цивільного кодексу України;

Кодексу законів про працю України;

Наказу Міністерства юстиції України від 08.04.2013 р. № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України» (із змінами).

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ЦДНТА України
від 05 травня 2021 року № 48к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» –
заступника директора Центрального державного науково-технічного архіву України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує:

– реалізацію державної політики у сфері державного обліку документів НАФ, впровадження цифровізації та інформаційних технологій в архівній справі, використання відомостей, які містяться у документах НАФ, та  користування документами;

– організаційно-методичне керівництво відділом довідкового апарату, обліку та інформаційних технологій, відділом використання інформації документів;

– розробку цільових програм, планів розвитку архівної справи, поточної планово-звітної документації архіву, у т.ч. науково-публікаційної та науково-методичної роботи, проєктів нормативно-правових актів, у разі необхідності – їх реєстрацію в установленому порядку в органах юстиції;

– контроль за виконанням основних показників плану розвитку архівної справи структурними підрозділами, поточної планово-звітної документації архіву, у т.ч. науково-видавничої та науково-методичної роботи;

– контроль за веденням державного обліку профільних документів НАФ;

 – контроль за виконанням програм інформатизації архівної справи;

– контроль за забезпеченням технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній мережі ЦДНТА України; 

– контроль за функціонуванням та наповненням офіційного вебсайту архіву;

– контроль за публікацією в установленому порядку документів НАФ, які зберігаються в архіві, виданням довідково-інформаційної літератури, посібників з архівної справи та діловодства, підготовлених в архіві;

– контроль за дотриманням вимог діючих нормативів і правил в галузі державного обліку, створенням копій цифрового фонду користування;

– контроль за дотриманням правил торгівлі антикварними речами в частині продажу архівних документів, придбанням профільних документів Національного архівного фонду у разі їх продажу, зверненням до суду з позовом про передачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий.

– взаємодію архіву з органами державної влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями, засобами масової інформації при розв’язанні питань, що стосуються його діяльності, здійснює моніторинг щодо висвітлення роботи ЦДНТА України в засобах масової інформації.

Організовує і координує:

– розробку наукових досліджень і підготовку нормативно-методичних документів з архівної справи, діловодства, археографії, впроваджує в практику роботи архіву їх результати;

 – створення копій цифрового фонду користування документами НАФ;

– вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи у діяльність архіву;

– надання користувачам документів НАФ, які зберігаються в архіві, і довідкового апарату до них в установленому порядку, повідомляє про документи, інформація з яких може бути використана державними органами та іншими користувачами; 

– видавання архівних довідок, копій документів, а також впровадження інших способів використання відомостей, що містяться в архівних документах, для захисту законних прав та інтересів юридичних осіб і громадян;

– роботу з підготовки виробничих нарад, курсів і навчань з підвищення кваліфікації працівників архіву, їх стажування;

– роботу з питань охорони праці та дотримання техніки безпеки, проведення атестації робочих місць;

– роботу щодо запобігання проявам корупції в архіві;

– своєчасний та якісний розгляд пропозицій, заяв, скарг та звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань діяльності архіву;

– проведення брифінгів, прес-конференцій, засідань «круглих столів», семінарів, екскурсій, лекцій, навчально-виробничих практик студентів навчальних закладів з профільних питань, інших публічних заходів;

– надання відомостей про склад і облік фондів архіву до Центрального фондового каталогу;

– виконання робіт зі створення електронної ідентифікації архівного зберігання ТОПАЗ шляхом створення маркувальних етикеток для розміщення на архівних коробках із проставленням QR code шляхом штрихкодування одиниць зберігання за допомогою динамічних двовимірних QR code;

– наповнення програмного забезпечення «Елфа» та облікових баз даних.

Організовує заходи з удосконалення роботи зі створення довідкового апарату до документів НАФ, які зберігаються в архіві, розробки напрямів інформатизації архівної справи, поліпшення заходів з використання відомостей, що містяться в архівних документах, користування документами НАФ, науково-методичної та науково-публікаційної роботи

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 10600,00 грн;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

 

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

– прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

– реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

– підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

– відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій держаної служби НАДС протягом 7 календарних днів – з 06 травня 2021 р. до 17 год. 00 хв. 12 травня 2021 р.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування

 

 

19 травня 2021 р. о 09 год. 00 хв.

 

Центральний держаний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська 139

(проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Центральний держаний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Центральний держаний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ясько Людмила Олександрівна

тел.: +38(057)731-25-67

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Стратегічне управління

– бачення загальної картини та довгострокових цілей;

– здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

– вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;

– рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

– залучення впливових сторін;

– оцінка ефективності на корегування планів

2

Управління організацією роботи

– чітке бачення цілі;

– ефективне управління ресурсами;

– чітке планування реалізації;

– ефективне формування та управління процесами

3

Комунікація та взаємодія

– вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

– здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

– вміння публічно виступати перед аудиторією;

– здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

 

Наказу Міністерства юстиції України від 02.03.2015 р. № 295/5 «Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)» (із змінами);

Наказу Міністерства юстиції України від 01.09.2014 р. № 1445/5 «Про затвердження Порядку підготовки архівними установами документів Національного архівного фонду до експонування на виставках та в інших інформаційних заходах»;

Наказу Міністерства юстиції України від 19.11.2013 р. № 2438/5 «Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам» (із змінами);

Наказу Міністерства юстиції України від 27.09.2013 р. № 2045/5 «Про затвердження Порядку державного обліку документів Національного архівного фонду»;

Наказу Міністерства юстиції України від 08.04.2013 р. № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України» (із змінами)

 


 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  ЦДНТА України
від 30 квітня 2021 року № 47к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу формування Національного архівного фонду (НАФ) та діловодства Центрального державного науково-технічного архіву України

 

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Планує роботу відділу формування НАФ та діловодства, готує відповідні пропозиції до перспективних та річних планів розвитку архівної справи архіву.

Забезпечує:

- виконання завдань, покладених на відділ формування НАФ та діловодства, готує звіти про їх виконання.

- науково-методичне керівництво архівними підрозділами та службами діловодства державних органів, профільних підприємств, установ і організацій України;

-   облік, обстеження діяльності архівних підрозділів і служб діловодства підприємств, установ і організацій незалежно від їх форм власності та підпорядкування, а також приватних архівів (з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберігання документів), в установленому порядку;

- контроль за діяльністю експертних комісій підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

-   розроблення вимог щодо впорядкування науково-технічної документації, що вноситься до НАФ.

Організовує:

- внесення профільних документів до НАФ або вилучення документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

- віднесення документів НАФ до унікальних документів, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання, проведення грошової оцінки і забезпечення їх страхування;

- роботу з власниками документів особового походження або уповноваженими ними установами чи особами щодо передавання цих документів на договірних засадах на зберігання до архіву;

- виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях профільних архівних документів, що знаходяться за кордоном;

- приймання документів НАФ до архіву на прохання юридичних і фізичних осіб-власників  документів;

- надання згідно з Переліком платних послуг, затвердженим Кабінетом Міністрів України платних послуг, пов’язаних з упорядкуванням  документів;

- методичну роботу з поширення науково-технічної інформації з питань архівної справи та діловодства;

- вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи у діяльність відділу формування НАФ та діловодства;

- своєчасний та якісний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, громадських об’єднань, державних і не державних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань діяльності архіву, вживає заходів щодо усунення причин, що викликають скарги;

Забезпечує реалізацію переважного права держави на придбання профільних документів НАФ у разі їх продажу.

Контролює виконання завдань працівниками відділу, передбачених Положенням про відділ формування НАФ та діловодства

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7050,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС протягом 7 календарних днів – 05 травня 2021 р. до 17 год. 00 хв. 11 травня 2021 р.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

17 травня 2021 року о 09 год. 00 хв.

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська, 139

 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу

Центральний державний науково-технічний архів

м. Харків, вул. Москалівська, 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ясько Людмила Олександрівна,

тел.: +38(057) 731-25-67

E-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Стратегічне управління

-   бачення загальної картини та довгострокових цілей;

-   здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

-   вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;

-   рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

-   залучення впливових сторін;

-   оцінка ефективності на корегування планів

2

Управління організацією роботи

- чітке бачення цілі;

- ефективне управління ресурсами;

- чітке планування реалізації;

- ефективне формування та управління процесами

3

Комунікація та взаємодія

-     вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

-     здатність ефективно взаємодіяти–дослухатися, сприймати та викладати думку;

-     вміння публічно виступати перед аудиторією;

-     здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- уміння форсувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (із змінами);

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»;

Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1004 «Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів»;

 

Наказу Міністерства юстиції України від 23.04.2018 р. № 1244/5 «Про затвердження Порядку підготовки галузевих переліків документів із зазначенням строків їх зберігання»;

Наказу Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» (із змінами);

Наказу Міністерства юстиції України від 02.03.2015 р. № 296/5 «Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду»;

Наказу Міністерства юстиції України від 08.04.2013 р. № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України» (із змінами)

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій Центрального державного науково-технічного архіву України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Планує роботу відділу довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій, готує відповідні пропозиції до перспективних і річних планів розвитку архівної справи архіву.

Забезпечує:

- виконання завдань покладених на відділ довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій, готує звіти про їх виконання.

- створення копій цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду;

- ведення державного обліку профільних документів Національного архівного фонду та подає відповідні відомості про них Укрдержархіву, здійснює контроль за їх обліком і використанням відомостей, що містяться в цих документах;

- створення та вдосконалення системи довідкового апарату до документів Національного архівного фонду;

- виконання робіт зі створення електронної ідентифікації архівного зберігання ТОПАЗ шляхом створення маркувальних етикеток для розміщення на архівних коробках із проставленням QR code та шляхом штрихкодування одиниць зберігання за допомогою динамічних двовимірних QR code;

- наповнення програмного забезпечення «Елфа» та облікових баз даних;

- технічний захист інформації в інформаційно-телекомунікаційній мережі ЦДНТА України; 

- виконання робіт з переведення описів постійного зберігання ЦДНТА України у машиночитаний вид та інших робіт з удосконалення та перероблення описів постійного зберігання.

Організовує:

- надання користувачам довідкового апарату до документів в установленому порядку;

- надання згідно з переліком платних послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України, платних послуг, пов’язаних з використанням фізичними і юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах;

- вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи у діяльність відділу довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій;

- своєчасний та якісний розгляд пропозицій, заяв, скарг та звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань діяльності архіву, вживає заходів щодо усунення причин, що викликають скарги;

- надання юридичним та фізичним особам, що мають документи Національного архівного фонду, допомоги у створенні цифрового фонду користування;

- адміністрування системи електронного документообігу «АСКОД» та відомчої електронної пошти ЦДНТА України у взаємодії з Адміністратором відомчої пошти Укрдержархіву.

Готує у межах своїх повноважень прес-релізи, інформаційно-аналітичні матеріали, у тому числі до брифінгів, прес-конференцій, засідань «круглих столів», що проводяться в установі та за її межами.

Бере участь у розробленні та виконанні програм інформатизації архівної справи в установленому порядку.

Контролює виконання завдань працівниками відділу, передбачених Положенням про відділ довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7050,00 грн.;

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС протягом 7 календарних днів – з 05 травня 2021 р. до 17 год. 00 хв. 11 травня 2021 р.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

18 травня 2021 року о 09 год. 00 хв.

Місце або спосіб проведення тестування.

Центральний держаний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська 139

(проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно).

Центральний держаний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська 139

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Центральний держаний науково-технічний архів України

м. Харків, вул. Москалівська 139

 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ясько Людмила Олександрівна

тел. +38(057)731-25-67

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Стратегічне управління

- бачення загальної картини та довгострокових цілей;

- здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;

- рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

- залучення впливових сторін;

- оцінка ефективності на корегування планів

2

Управління організацією роботи

- чітке бачення цілі;

- ефективне управління ресурсами;

- чітке планування реалізації;

- ефективне формування та управління процесами

3

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти-дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи»;

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Наказу Міністерства юстиції України від 08.04.2013 р. № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України» (із змінами);

Наказу Міністерства юстиції України від 19.11.2013 р. № 2438/5 «Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам» (із змінами);

Наказу Міністерства юстиції України від 27.09.2013 р. № 2045/5 «Про затвердження Порядку державного обліку документів Національного архівного фонду»

3

Знання системи обліку документів та роботи з цифровим фондом користування документами

Знання:

Методичних рекомендацій «Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього» (схвалених рішенням науково-методичної комісії Укрдержархіву, протокол № 1 від 07.02.2019 р.);

Інструкції «Облік документів у державних архівах України» (схваленої рішенням науково-методичної комісії Укрдержархіву, протокол № 4 від 29.12.2014 р.).

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2022