Всесвітній день охорони навколишнього середовища відзначається щорічно 5 червня на міжнародному рівні відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН. Він має на меті привернути увагу громадськості до екологічних проблем.

У фондах Центрального державного науково-технічного архіву України зберігається значний масив науково-дослідної та проектної документації з означеної тематики. Виставка «Науковий підхід до захисту навколишнього середовища» включає переважно звіти про науково-дослідні роботи 1960-х – 1980-х років.

Для експонування відібрано документи з п’яти фондів ЦДНТА України (4 фонди з науково-дослідною документацією та 1 фонд особового походження):

Р-100 (комплекс 3-32) Державний науково-дослідний і проектний інститут містобудування «НДПІмістобудування» Міністерства України у справах будівництва і архітектури, м. Київ;

Р-102 (комплекс 3-34) Державне підприємство «Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості» (ДП «НДІБПГ») Міністерства промислової політики України, м. Кривий Ріг;

Р-159 (комплекс 3-75) Київське відділення Всесоюзного державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту «Атоменергопроект» (ВДНДПВІ АЕП)  Міністерства атомної енергетики і промисловості СРСР, м. Київ;

Р-178 Архівний фонд особового походження. Кранцфельд Яків Львович - радянський конструктор, винахідник і раціоналізатор в галузі будівництва енергетичних об'єктів, кандидат технічних наук;

Р-213 (комплекс 3-71) Всесоюзний науково-дослідний інститут з охорони вод, ВНДІВО Міністерства меліорації і водного господарства СРСР, м. Харків.

Документи розподілено за чотирма розділами.

У розділі 1 «Охорона водних ресурсів» представлено звіти про науково-дослідні роботи Всесоюзного науково-дослідного інституту з охорони вод (ВНДІВО). Його створення було зумовлене однією з найважливіших проблем сучасності – все зростаючою потребою у чистій воді, життєво необхідній для задоволення потреб людей, а також для сільського господарства і промисловості. Майже відразу ВНДІВО став головним інститутом у системі Мінводгоспу; координував наукові дослідження в галузі охорони водних ресурсів від забруднення, засмічення і виснаження. Географія його робіт охоплювала територію від р. Вілюй біля алмазного кар'єра трубки «Мир» в Якутії до річок ​​Казахстану і Молдови. Зараз в межах України він реалізовує програми екологічного оздоровлення найважливіших водних артерій (р. Дніпро, Дністер, Сіверський Донець, Південний Буг), збереження малих річок та їх біорозмаїття, моніторингу навколишнього середовища, екологічного нормування тощо.

Зокрема, роботу, виконану спільно з Державним науково-дослідним інститутом озерного та річкового господарства ДЕРЖНДІОРГ (м. Ленінград), було присвячено вивченню негативного впливу пестицидів, що використовувалися у сільському господарстві, на фауну водойм.

Розділ 2 «Охорона довкілля від забруднень енергетичних об’єктів» вміщує науковий доробок інституту Теплоелектропроект, який досліджував питання вибору оптимальних технічних рішень, що забезпечують надійний захист навколишнього середовища від шкідливого впливу стічними водами та іншими викидами електростанцій при мінімальних капітальних і експлуатаційних витратах. До цього ж розділу включено доповідну записку доцента кафедри раціонального природокористування і охорони природи, наукового керівника НДІ екологічних проблем атомної енергетики В. І. Бутенка і доцента кафедри геології Харківського державного університету Ю. І. Каца до Голови комісії Ради Міністрів СРСР з визначення сейсмічної небезпеки Кримської АЕС «Про сейсмічну небезпеку району дислокації Кримської АЕС». Її будівництво було припинено у результаті громадського резонансу, який виник після Чорнобильської катастрофи – найбільшого екологічного лиха ХХ століття.

 Розділ 3 «Захист атмосфери» включає звіти про роботи Всесоюзного науково-дослідного інституту безпеки праці у гірничорудній промисловості (ВНДІБПГ), який досліджував питання захисту повітря від шкідливих викидів гірничорудних підприємств і збагачувальних фабрик чорної металургії; способи і засоби боротьби з пилом при роботі у кар'єрах.

У розділі 4 «Озеленення територій» проілюстровано розробки інституту КиївНДІмістобудування щодо озеленення міст у різних природних зонах як одного з напрямів покращення стану навколишнього середовища.

Представлені документи містять інформацію з характеристикою забрудненості об’єктів та прогнозні дані щодо можливих наслідків забруднень; описи методики контролю за станом довкілля, зразки контрольно-вимірювальних приладів; а також плани заходів з охорони навколишнього середовища. Ці відомості можуть стати у нагоді сучасникам при вирішенні природоохоронних питань.

Начальник відділу використання інформації

Документів ЦДНТА України

Алєксєєнко А. О.

 

1. Схематична карта забруднення підземних вод УРСР і МРСР. [Із звіту ВНДІВО по темі 0.01.330/ж-1 «Узагальнювати дані щодо забруднення підземних вод на території СРСР (Українська РСР і Молдавська РСР)». 1972 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-213. К. 3-71. Оп. 1. Од. зб. 215. Арк. 103)
2. Виражена витрішкуватість і набряклість м'язової тканини тулуба, що розвинулась у райдужної форелі під впливом діурону 80%. [Із звіту ВНДІВО і ДЕРЖНДІОРГ з теми № 78 «Розробка рибогосподарських норм гранично допустимих концентрацій діурону, атразину і сечовино-формальдегідної смоли МФ-17». 1974 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-213. К. 3-71. Оп. 1. Од. зб. 235. Арк. 72)
3. Довідка про проведене патентне дослідження по темі № 77 «Розробити заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів поверхневим стоком з території аеропортів». 1976 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-213. К. 3-71. Оп. 1. Од. зб. 58. Арк. 114)
4. Прогноз якості води річок Харківської області на 1980 р. [Із заключного звіту ВНДІВО по темі № 99 «Охорона водних ресурсів» до «Схемі комплексного використання і охорони водних і земельних ресурсів Харківської області». 1976 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-213. К. 3-71. Оп. 1. Од. зб. 352. Арк. 114)
5. Схематична карта джерел забруднення річок Казахської СРСР. [З остаточного науково-технічного звіту відділу охорони водних ресурсів Казахської РСР ВНДІВО по темі № 104: «Провести аналіз стану охорони водних об'єктів Казахської РСР і розробити рекомендації щодо поліпшення водоохоронної діяльності в республіці». 1977 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-213. К. 3-71. Оп. 1. Од. зб. 65. Арк. 22)
6. Стан питання. [Із звіту ВНДІВО про виконання робіт по розділу 8.1 «Розробити рекомендації щодо основних напрямів співпраці країн – членів РЕВ щодо стандартизації в галузі охорони вод». 1977 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-213. К. 3-71. Оп. 1. Од. зб. 385. Арк. 11)
7. Вступ. [З Генеральної схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів СРСР на період до 1990 року. 1979 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-213. К. 3-71. Оп. 1. Од. зб. 361. Арк. 9)
8. Лабораторний пристрій для досліджень з електрохімічного очищення стічних вод від іонів важких металів. [Із звіту ВНДІВО по темі № 192 «Розробка водоохоронних заходів щодо поліпшення якості стічних вод азовської судноверфі». 1981 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-213. К. 3-71. Оп. 1. Од. зб. 160. Арк. 24)
9. Лінійна схема відведення у р. Вілюй дренажних вод кар'єра трубки «Мир» і розташування об'єктів «АСУ - Мир» [Із звіту ВНДІВО по темі № 187 «Розробка системи управління відведенням у р. Вілюй очищених дренажних вод кар'єра трубки «Мир». 1981 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-213. К. 3-71. Оп. 1. Од. зб. 163. Арк. 36)
10. Зміст і характеристика твердого осаду, одержуваного при фільтрації стічних вод від миття полімерних виробів побутового призначення. [Із заключного звіту ВНДІВО по темі № 221 «Розробка методів очищення стічних вод, що утворюються при обробці полімерних виробів технічного і побутового призначення, котрі вийшли з ужитку». 1981 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-213. К. 3-71. Оп. 1. Од. зб. 164. Арк. 16)
11. Звіт ВНДІВО про виконання роботи по темі 3.5.3 «Новий спосіб очищення води в каналі Дніпро – Донбас шляхом улаштування берегового біоплато» (НДР). ІІ етап впровадження галузевого плану науки і техніки по Мінводгоспу СРСР на 1983 рік. 1983 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-213. К. 3-71. Оп. 2. Од. зб. 417. Арк. 1)
12. Кінцевий етап буріння зондувальних свердловин в районі ІІ-го геологічного профілю. [Із заключного звіту ВНДІВО про науково-дослідну роботу по темі № 226/83 «Вивчення умов, шляхів та масштабів можливого забруднення підземних вод, розробка рекомендацій щодо захисту централізованих водозаборів як основних джерел господарсько-питного водопостачання». 1983 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-213. К. 3-71. Оп. 2. Од. зб. 418. Арк. 15)
13. Автоаналізатор АМА-205. [Із заключного звіту ВНДІВО про науково-дослідну роботу по темі 0.85.04.04 «Створити і впровадити головну автоматизовану систему (з автоаналізатором) для контролю складу стічних вод підприємств азотної промисловості з урахуванням умов Одеського припортового заводу». 1986 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-213. К. 3-71. Оп. 3. Од. зб. 445. Арк. 13)

14. Таблиця капітальних витрат на водоохоронні заходи. [Із звіту Теплоелектропроект про роботу по темі 06.02.Н1 «Розробити комплекс заходів з охорони вод басейну р. Дніпро і представити в Мінводгосп СРСР і Держплан УРСР». Етап № 2. 1979 р.]

(ЦДНТА України. Ф. Р-159. К. 3-75. Оп. 1. Од. зб. 13. Арк. 30-31)

 
15. Дані Комітету по вугіллю Європейської Економічної Комісії ООН у 1970 році щодо використання золошлакових матеріалів вугілля в європейських країнах. [Із звіту Теплоелектропроект по комплексній цільовій науково-технічній програмі «Охорона і оздоровлення навколишнього середовища м. Києва». Завдання 2.3.4 «Розробити раціональну схему збору та видачі золи і шлаків для потреб народного господарства». 1981 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-159. К. 3-75. Оп. 1. Од. зб. 23. Арк. 12)
16. Характеристика технологічних процесів. [Із звіту Атомтеплоелектропроект за завданням 01.03.04.п.2 «Виконати техніко-економічні розрахунки для оцінки ефективності технологічних процесів і обладнання, що максимально виключають вплив на навколишнє середовище». 1983 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-159. К. 3-75. Оп. 1. Од. зб. 29. Арк. 9)
17. Заключний звіт Атомтеплоелектропроект про науково-дослідну роботу «Скорочення кількості скидних засолених вод від водопідготовчих установок. Розробка технології регенерації іонітних смол з отриманням добрив». 1984 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-159. К. 3-75. Оп. 1. Од. зб. 30. Арк. 1)

18. Коротка характеристика існуючого стану з очищення промислових стічних вод ТЕС і АЕС. [Із звіту Атомтеплоелектропроект за завданням 01.03.Н4 «Підготувати доповідь для ДКНТ з рекомендаціями щодо застосування в енергетиці технологічних процесів і обладнання, що максимально виключають вплив на навколишнє середовище. Попередній варіант в енергетиці». 1984 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-159. К. 3-75. Оп. 1. Од. зб. 37. Арк. 7-8)

 
19. Доповідна записка доцента кафедри раціонального природокористування і охорони природи, наукового керівника НДІ екологічних проблем атомної енергетики В. І. Бутенка і доцента кафедри геології Харківського державного університету Ю. І. Каца до Голови комісії Ради Міністрів СРСР з визначення сейсмічної небезпеки Кримської АЕС «Про сейсмічну небезпеку району дислокації Кримської АЕС». 1989 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-178. Оп. 1. Од. зб. 19. Арк. 4)
20. Оснащеність гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу пиловловлюючими апаратами. [Із заключного звіту ВНДІБПГ по темі № 6-1-6-160-76/Т-1-а, в, д-ПП «Захист атмосфери від шкідливих викидів гірничорудних підприємств і збагачувальних фабрик чорної металургії». 1977 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-102. К. 3-34. Оп. 1, т. 2. Од. зб. 60. Арк. 12)
21. Загальний вид самохідно-дробильного агрегату СДА-1000 з модернізованою пиловловлювальною установкою. [Із заключного звіту ВНДІБПГ по темі № 6-1-6-139-75/П-1-а-ПП «Дослідження і розробка способів і засобів боротьби з пилом при роботі грохотильно-дробильного обладнання на ділянках циклічно-потокової технології в кар'єрах». 1977 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-102. К. 3-34. Оп. 1, т. 2. Од. зб. 57. Арк. 120)
22. Основні положення щодо вибору об'єктів для створення зразково-показових парків у містах УРСР. [Із звіту КиївНДІмістобудування по темі № 6 «Зовнішній благоустрій та озеленення населених місць УРСР і МРСР». Розділ 2: «Пропозиції щодо здійснення та подальшого розвитку 10-річного плану комплексного озеленення міст Української РСР». 1964 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-100. К. 3-32. Оп. 1, т. 1. Од. зб. 81. Арк. 18)
23. Озеленення населених місць. Розділ XIIІ. Озеленення промислових територій. Захисні зони і смуги. [З посібника «Озеленення міст Української РСР». 1964 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-100. К. 3-32. Оп. 1, т. 1. Од. зб. 82. Арк. 341)
24. Лист від Українського державного проектного інституту «Укрміськбудпроект» до КиївНДІмістобудування з відгуком на проект «Диференційованих норм і нормативних показників озеленення міст у різних природних зонах УРСР». 1967 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-100. К. 3-32. Оп. 1, т. 1. Од. зб. 84. Арк. 138)
25. Рекомендації з озеленення житлових районів і мікрорайонів. Значення зелених насаджень житлових районів і мікрорайонів. [Із Методичних рекомендацій щодо поліпшення планування, благоустрою та озеленення житлових районів різних природно-кліматичних умов УРСР. 1969 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-100. К. 3-32. Оп. 1, т. 2. Од. зб. 296. Арк. 149)
26. Зростання площі зелених насаджень в містах УРСР. [Із звіту КиївНДІмістобудування по темі 0.55.03.06.01.Н2 «Розробити основні положення і принципи формування озеленених просторів міста і приміської зони з урахуванням охорони і поліпшення навколишнього середовища в групових системах населених місць». 1978 р.]
(ЦДНТА України. Ф. Р-100. К. 3-32. Оп. 1, т. 1. Од. зб. 108. Арк. 66)
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2022