Комплектування ЦДНТА України документами особового походження


Комплектування державного архіву це систематичне, цілеспрямоване і планомірне поповнення його фондів документами НАФ відповідного профілю. Безпосередня організація комплектування починається з визначення джерел комплектування – юридичних і фізичних осіб, які є утворювачами або власниками документів НАФ, що підлягають подальшому передаванню на постійне державне зберігання на правах державної власності в обов’язковому порядку або на підставі угоди.

Документи особових фондів по праву вважаються однією з найбільших інформативних груп історичних джерел. Порівняно з документами, зосередженими у фондах організацій, підприємств, установ та таких, що відображають, головним чином, науково-технічну діяльність, документи особових фондів сприяють порозумінню вибору того або іншого варіанту рішень, розкривають джерела виникнення наукових ідей, інженерних та проектних задумів, допомагають проникнути у “творчу лабораторію” видатних діячів науки і техніки. Ці документи надають комплексу архівних фондів Центрального державного науково-технічного архіву України необхідну панорамність та “багатокольоровість”.

Крім того, документи особових фондів також характеризують стан тієї галузі науки та техніки, значний вклад в яку вніс діяч науки та техніки. Ці документи відображають усю різноманітність сфер діяльності та інтересів видатних діячів науки і техніки, основні етапи їх життєдіяльності, формування їх як особистостей.

Відповідно до Методичного посібника "Робота з документами особового походження" (схвалено НМК Укрдержархіву України 22.12.2009  №5)  власників документів можна умовно поділити на дві категорії.

Перша категорія – особи, діяльність яких має суспільне значення, і документи, що відклалися в їхньому особистому архіві, відображають і діяльність цієї особи. До цієї категорії відносяться документи особового походження діячів науки і техніки.

Друга категорія - власники зібраних ними документів, колекцій, що мають наукову або історичну цінність. До цієї категорії відносяться, як правило, особи, які володіють архівом на правах спадщини, колекціонери, збирачі.

Склад документів особових фондів, як правило, представлений :

1. Біографічні документи: автобіографія, фотографії, документи про освіту, дипломи, грамоти, мандати, статті, книги.

2. Документи наукової, винахідницької й інших видів діяльності.

3. Листування.

4. Документи зібрані фондоутворювачем.

5. Інші документи про фондоутворювача: статті та спогади, відгуки на наукові роботи.

6. Документи службової й громадської діяльності, хобі.

7. Документи родичів фондоутворювача, що стосуються його життєдіяльності.

В ЦДНТА України зібрано й зберігається більше 20 фондів особового походження. Найцікавіші з них – особовий фонд академіка архітектури О.М.Бекетова, особові фонди члена – кореспондента академії мистецтв СРСР, народного архітектора О.І. Заварова, професора фізико-математичних наук, астрометриста і картографа Б.П. Остащенко - Кудрявцева, професора – біолога О.М.Матвієнко.

Перші надходження документів особового походження до ЦДНТА України (1976 рік) вов'язані з ім'ям українського радянського архітектора, професора, академіка архітектури Петербурзької Академії мистецтв, дійсного члена Академії архітектури СРСР О.М. Бекетова.

На данний час  активізовано роботу з виявлення та поповнення документальної скарбниці ЦДНТА України документами особового походження. На державне зберігання прийнято документи таких видатних особистостей України, як: д. т. н., екс-міністра промислової політики України, Героя України, Генерального директора ХДАВП “Авіазавод” Анатолія Костянтиновича М'ялиці; доктора архітектури, професора, дійсного члена Української академії архітектури Тамари Федотівни Панченко, д. т. н., теплофізика Євгенія Миколайовича Бута; д. т. н., професора, лауреата премії РМ СРСР, ветерана космонавтики Росії Миколи Васильовича Бєлана.

Першочергове завдання архіву – взяти на облік якомога більше осіб, які мають документи, що можуть бути віднесені до складу НАФ України, встановити з ними зв’язки, визначити обсяг, характер документів.

Віддіілом формування НАФ та діловодства ЦДНТА України розроблено перелік питань для довідки щодо виявлення перспективних документів особового походження, картку обліку перспективних надходжень та лист на адресу юридичної особи – джерела формування НАФ, де працював (працює) власник документів, з проханням надати інформацію та додаткові документи щодо його діяльності.

Робота з виявлення документів особового походження не є новою для ЦДНТА України, проте має свої особливості. Це пов’язано із специфікою документів, які він зберігає, та специфікою джерел його комплектування.

Найбільш продуктивними напрямками виявлення кола громадян, які мають документи, що можуть бути віднесені до НАФ, залишаються тісні контакти ЦДНТА України з юридичними особами – джерелами формування НАФ, музеями, бібліотеками та державними архівами областей України.

Виявленню визначних діячів науки й техніки, директорів заводів та інститутів,раціоналізаторів та винахідників, власників документів, які можна віднести до НАФ України, сприяє також перегляд періодичної преси, використання мережі Інтернет, співпраця із ЗМІ, експонування архівних документів,проведення зустрічей в архіві з діячами науки і техніки, участь співробітників ЦДНТА України в семінарах та нарадах із залученням представників організацій, підприємств та установ України.


Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023