Центральний державний науково-технічний архів України: Анотований реєстр описів. – 2-е видання, перероблене. – Харків: ЦДНТА України, 2019. – 460 с.

Підготовлене друге видання «Анотованого реєстру описів фондів ЦДНТА України» робить структуру та довідковий апарат до нього цінним джерелом з історії науки та техніки в Україні.

Цей довідник не порушує традиційну систему довідкових видань, доповнюючи її елементи на новому, більш високому та сучасному рівні.

До «Анотованого реєстру описів фондів ЦДНТА України» складено довідковий апарат, що надає чітку, логічну картину для дослідників документів, як фонду в цілому, так і кожного окремого комплексу, що суттєво скорочує час пошуку необхідних документів.

Довідник розраховано на істориків, науковців, архівістів, викладачів та студентів, усіх, хто цікавиться документальними джерелами з вивчення історії науки і техніки в Україні. Він також стане у нагоді спеціалістам різних галузей промисловості у практичній чи виробничій діяльності.

Текст у форматі PDF

   
 

Сільськогосподарська техніка у документах ЦДНТА України / ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Ю. Ю. Коваль. – Харків : ЦДНТА України, 2018 (на правах рукопису)

Довідково-інформаційне видання знайомить дослідників зі складом та змістом архівної науково-технічної документації фондів ЦДНТА України у галузі сільськогосподарського машинобудування, зокрема сівалок, молотарок, комбайнів та ін. Також описано звіти про науково-дослідні роботи з розробки сільськогосподарської техніки, які зберігаються у ЦДНТА України. Довідник призначено дослідникам історії науки і техніки, широкому загалу технічної інтелігенції.

Текст у форматі PDF

   
 

Шахтно-рудничне устаткування в проектній та конструкторсько-технологічній документації ЦДНТА України: довідково-інформаційне видання / ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Д. І. Ожиганов. – Харків, 2018. – 242 с. (на правах рукопису)

Довідково-інформаційне видання має на меті ознайомити дослідників зі складом та змістом документїв із фондів ЦДНТА України, які присвячені розробці нового і вдосконаленню існуючого шахтного устаткування. Видання розраховане на дослідників історії науки і техніки, співробітників організацій, що спеціалізуються на розробці науково-технічної документації шахтного устаткування, а також архівних працівників, які виконують тематичні запити за документами ЦДНТА України.

Текст у форматі PDF

   

Академік архітектури О. М. Бекетов. Документальна спадщина: науково-довідкове видання / ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Г. С. Голубкіна. – Харків, 2017. – 270 с. (на правах рукопису)

Науково-довідкове видання ставить своєю метою систематизувати та охарактеризувати документальний масив, структуру фонду особового походження О. М. Бекетова Р-47, що зберігається у ЦДНТА України, визначити їх інформаційний потенціал. Видання призначено архітекторам, дослідникам історії науки і техніки, мистецтвознавцям, краєзнавцям.

   

Вітчизняна автомобільна промисловість у документах ЦДНТА України/ ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Ю. Ю. Коваль. – Харків, 2016. – 75 с. (на правах рукопису)

Довідково-інформаційне видання знайомить дослідників зі складом та змістом архівної науково-технічної документації фондів ЦДНТА України у галузі автомобільного машинобудування, зокрема, легкових та вантажних автомобілів, автобусів, автонавантажувачів, велосипедів та ін. Також описано проекти заводів, технологічних процесів, засобів механізації та автоматизації для виробництва автомобілів та звіти про науково дослідні роботи з автомобільної промисловості, які зберігаються у ЦДНТА України. Довідник призначено дослідникам історії науки і техніки, широкому загалу технічної інтелігенції.

Текст у форматі PDF

 

   

Будівельна техніка у документах ЦДНТА України: довідково-інформаційне видання /ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Д.І. Ожиганов. – Харків, 2015. –  228 с. (на правах рукопису)

Довідково-інформаційне видання ставить своєю метою ознайомити дослідників зі складом та змістом архівної науково-технічної документації з фондів ЦДНТА України, що стосується будівельної техніки. Довідник призначений архівістам, дослідникам історії науки і техніки та спеціалістам з даного питання.
   

Тракторна техніка у документах ЦДНТА України: довідник /ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, А. ААгішева – Харків, 2014 122с. (на правах рукопису)

Довідник містить відомості про склад і зміст проектної, конструкторської та науково-дослідної документації ЦДНТА України стосовно проектування тракторів та тракторної техніки, розробленої та впровадженої у виробництво провідними конструкторськими та науково-дослідними організаціями. Видання призначене архівістам, дослідникам історії науки і техніки України, дослідникам історії тракторобудування та спеціалістам цієї галузі.Довідник містить відомості про склад і зміст проектної, конструкторської та науково-дослідної документації ЦДНТА України стосовно проектування тракторів та тракторної техніки, розробленої та впровадженої у виробництво провідними конструкторськими та науково-дослідними організаціями. Видання призначене архівістам, дослідникам історії науки і техніки України, дослідникам історії тракторобудування та спеціалістам цієї галузі.
   

Залізничний транспорт у документах ЦДНТА України. Залізничне машинобудування: довідково-інформаційне видання / ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, О. І. Барикіна, А. О. Ларін. – Харків, 2014. – 152 с. (на правах рукопису)

Довідково-інформаційне видання знайомить дослідників зі складом та змістом архівної науково-технічної документації з фондів ЦДНТА України у галузі залізничного машинобудування, зокрема, залізничного локомотивобудування. Довідник призначається дослідникам історії науки і техніки, широкому загалу технічної інтелігенції.
   
Картографічні матеріали у складі проектної документації ЦДНТА України: довідник / уклад. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, О. Є. Дождьова, Є. В. Семенов. – Харків: ЦДНТА України, 2012. – 464 с.
Довідник містить систематизовані описи 3514 карт та планів у складі проектної документації 150 комплексів 51 фонду Центрального державного науково-технічного архіву України. Тематична й видова різноманітність представлених у довіднику матеріалів передбачає використання його інформації у різних сферах практичної, наукової і навчальної діяльності, більш активне введення до наукового обігу інформації картографічних архівних документів. Наказом Державної архівної служби України від 22.12.2014 р. № 157 колективу авторів ЦДНТА України ( заступнику директора Балишеву Марату Артуровичу , начальнику відділу використання інформації документів Алєксєєнко Анні Олександрівні, провідному спеціалісту відділу використання інформації документів Дождьовій Ользі Євгенівні) за підготовку довідника «Картографічні матеріали у складі проектної документації ЦДНТА України» присуджено премію імені Василя Веретенникова.
   
Центральний державний науково-технічний архів України: Путівник / Авт.-упорядн. А. О. Алєксєєнко (відповід. упорядн.), М. А. Балишев, О. Є. Дождьова, Є. В. Семенов. – Харків: Федорко., 2009. – 338 с.
Пропонований путівник належить до серії архівних довідників, які видаються за галузевою програмою «Архівні зібрання України». У ньому подано інформацію про склад і зміст фондів Центрального державного науково-технічного архіву України. Путівник побудовано за галузево- тематичною схемою, оснащено сучасним науково-довідковим апаратом. Видання розраховане на істориків, архівістів, науковців, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться документальними джерелами вивчення історії розвитку науки і техніки в Україні.
   
 
Анотований реєстр описів фондів ЦДНТА України. Довідник / Упоряд.: Казначевська Л. М. (відповід. упоряд.), Мащенко О. М., Миргород Н. В., Десненко О. В. — Харків: Видавничий Дім «Райдер», МПП «Атос», 2003. — 232 с.
Пропоноване видання входить до серії архівних довідників за галузевою програмою «архівні зібрання України», в яке включено інформацію про склад і зміст документів фондів Центрального державного науково-технічного архіву України. У реєстрі описані усі фонди ЦДНТА України згідно з їх поряддковими номерами станом на 01.01.2003 р. Довідник розрахований на фахівців архівної справи, науковців, спеціалістів різних галузей виробництва, аматорів історії науки і техніки, викладачів, аспірантів, студентів.
   
 
Збереження культурної спадщини в інформаційному суспільстві. Слово архівістів: Матеріали Круглого столу, присвяченого 40-річчю ЦДНТА. – Харків: СПДФО Михайлов Г. Г., 2010. – 72 с.
Збірник складено з тез доповідей, проголошених 15–16 грудня 2009 року під час роботи Круглого столу, присвяченого 40-вій річниці від дня створення Центрального державного науково-технічного архіву України. Тематика статей репрезентує широке поле актуальних проблем архівної справи та питань дослідження історії науки і техніки в Україні.
   
   
Картографічні матеріали у складі звітів про науково-дослідні роботи (за фондами ЦДНТА України). Довідник / ЦДНТА України; Укл. Балишев М. А., Дождьова О. Є. – Харків: Федорко, 2008. – 260 с.
Довідник започатковує серію подальших видань на основі вивчення картографічних матеріалів ЦДНТА України.
   
   
Технічний, загальногосподарський розвиток зарубіжних країн за документами ЦДНТА України. 1911–1992 : Довідник. Т. 1 / ЦДНТА України; Укл.: Балишев М. А., Балишева О. В., Барикіна О. І., Дождьова О. Є. — Харків: Федорко, 2008. Т. 1. — 196 с.
Перший том довідника містить інформацію до історії науково-технічного, загальногосподарського розвитку 26країн світу: Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Грузії, Єгипту, Індії, Іраку, Ірану, Казахстану, Киргизстану, Китаю, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Російської Федерації, Румунії, США, Таджикистану, Туреччини, Угорщини, Узбекистану, Франції, Чехії (відомості про 378 промислових об’єктів, інженерних, архітектурно-будівельних споруд) за період 1911 – 1992 рр. Кожній країні присвячена окрема описова стаття, яка узагальнює інформацію щодо проектної та науково-дослідної докментації з фондів Центрального державного науково-технічнго архіву України. Довідник розрахований на фахівців архівної справи, істориків, науковців, спеціалістів різних галузей виробництва.
   
   
Центральний державний науково-технічний архів України. Бібліографічний огляд за матеріалами періодичних видань. 1971–2007 рр. / До 90-річчя від дня створення системи архівних установ України / Укл. Балишев М. А. — Харків: СПД ФО Михайлов, 2008. — 62 с.
Бібліографічний огляд є ініціативною роботою, яку виконано в рамках заходів з підготовки до святкування 90-річчя створення системи архівних установ України і включає огляд статей співробітників архіву та відомостей про Центральний державний науково-технічний архів України, надрукованих у профільних періодичних виданнях «Архіви України» і «Студії з архівної справи та документознавства», газетних публікаціях, матеріалах конференцій тощо. В основі видання – історична хроніка подій з життя інституції за 1971 – 2007 рр. Видання розраховане на фахівців архівної справи, науковців, краєзнавців, студентів, усіх тих, хто цікавиться історією архівного будівництва в Україні.
   
   
Роки війни і відбудови: Історичні нариси за документами ЦДНТА України / Авт.-упоряд.: Миргород Н. В., Алєксєєнко А.О. — Харків: Колорит, 2006. — 117 с.
Видання присвячене 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр. У коротких історичних нарисах узагальнюється маловідома широкому загалу інформація про розвиток у воєнні і повоєнні роки основних галузей народного господарства: хімічної і вугільної промисловості, металургії та енергетики, транспорту тощо. Розділи відображають специфіку змісту докментів Центрального державнгго науково-технічного архіву України (науково-дослідна, конструкторська, проектна документація). Статті проілюстровано фотографіями та додатками, куди увійшли документи з фондів ЦДНТА України, більшість з яких публікуються вперше. Видання розраховане на істориків, архівістів, викладачів, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться історією Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.
   
   
До історії міста Харкова: промисловість, будівництво, наука: науково-довід. вид. / Упоряд.: Балишев М. А. (відповід. за випуск), Балишева О. В., Алєксєєнко А. О. — Харків: СПДФО Яковлєва Г. Г., 2004. — 96 с.
Довідник присвячений 350-річчю міста Харкова і 35-річчю від дня заснування Центрального державного науково-технічного архіву України. У матеріалах науково-довідкового видання стисло висвітлена історія становлення та розвитку основних напрямів міського господарювання у м. Харкові за період 1898 – 1994 рр. Це житлове будівництво, інженерні споруди (мости, системи водопостачання, енерго-електро-телефоно-телемережі міста), промислові об’єкти, наукові та учбові заклади, громадсько-культурні, церковні, спортивні споруди, документація про які зберігається у фондазх ЦДНТА України. У 7 розділах довідника представлено понад 13 тис. Одиниць зберігання архівних документів до 52 об’єктів м. Харкова. Довідник розрахований на фахівців архівної справи, істориків, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться історією м. Харкова.
   
   
Харківський університет: історичний екскурс за архівними документами (1964 – 1994): Наук.-довід. вид. / Авт.-упоряд.: Балишев М. А., Мащенко О. М. — Харків: СПДФО Яковлєва Г. Г., 2004. — 202 с.
Видання підготовлене на базі матеріалів архівних фондів особового походження, які зберігаються у Центральному державному науково-технічному архіві України, державних архівах Одеської, Харківської областей, родинному архіві Бекетоваих (Алчевських), Харківському історичному музеї, музеях історії навчальних закладів – Харківського державного медичного університету та Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.
 
   
   
Каталог объединённых сведений о документах академика архитектуры А. Н. Бекетова в составе фондов государственных архивов, музеев, учреждений Украины, семейном архиве Бекетовых (1885–1941 гг.) / Е. В. Балышева. – Харьков: Терра, 2002. – 84 с.
Каталог містить інформацію про склад, місцезнаходження і характерні особливості 853 документів з 116 широковідомих і малознаних проектів, нереалізованих і тих, що були втілені у будівлях на території України та Росії; 70 з них стосується м. Харкова. Описи складу проектів виконаний відповідно до вимог ГОСТ 21.501-93, систематизовані по 12 тематичним розділам, що відображають напрями творчості архітектора О. М. Бекетова. Видання розраховане на архітекторів, істориків, архівних і музейних працівників, викладачів, студентів, усіх, что цікавиться історією та культурою України.
 
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023