Відділ формування НАФ та діловодства

Формування НАФ — комплекс організаційних, методичних і практичних рішень та заходів, спрямованих на систематичне поповнення НАФ цінними для суспільства архівними документами та вилучення з нього документів, що втратили свою культурну цінність.
Відділ формування НАФ та діловодства:

  • визначає джерела формування НАФ та складає списки юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду (НАФ);
  • забезпечує комплектування архіву науково-технічною документацією (НТД), документами особових фондів, патентною та усноісторичною  документацією;
  • організовує роботу експертних комісій по експертизі цінності НТД і відбору документів на державне зберігання в юридичних особах- джерелах формування НАФ України;
  • здійснює контроль за станом роботи архівних підрозділів та експертних комісій юридичних осіб – джерел формування НАФ незалежно від форми власності;
  • надає методичну та практичну допомогу юридичним особам в складанні переліків проектів, проблем (тем), НТД з яких підлягає віднесенню до складу НАФ; актів про виділення до знищення НТД, що не підлягає зберіганню; описів документів постійного зберігання; з питань розробки положень про експертну комісію та архівний підрозділ;
  • організовує та проводить постійно діючий короткотерміновий семінар для співробітників державних архівів областей;
  • організовує та проводить семінар - наради з представниками юридичних осіб різних областей України по організації роботи з НТД;
  • надає практичну допомогу архівним підрозділам у заповненні паспорту науково-технічного архіву підприємства, установи та організаціїї;
  • розробляє методичні посібники щодо організаціїї роботи з НТД.

Начальник відділу: Малишева Антоніна Кузьмівна
e-mail: vnafd_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-25-34


Відділ забезпечення збереженості документів

Основна функція відділу забезпечення збереженості документів ЦДНТА України полягає в створенні і дотриманні оптимальних умов та режимів зберігання, організації заходів щодо зберігання документів з метою підтримання у часі фізико-хімічних характеристик їх матеріальної основи, забезпечення цілісності документальних комплексів і запобігання втратам документів. Відділ забезпечення збереженості документів ЦДНТА України: здійснює в установленому порядку приймання на зберігання до архівосховищ документів організацій і підприємств – джерел комплектування, від юридичних осіб і громадян та від структурних підрозділів ЦДНТА України; організує зберігання і раціональне розміщення документів у сховищах архіву; забезпечує створення і підтримання оптимальних умов і санітарно-гігієнічного режиму зберігання документів, дотримання умов пожежної безпеки в архівосховищах і робочих кімнатах відділу; веде роботу щодо визначення наявності та фізичного стану документів; здійснює підготовку та передавання документів до лабораторії мікрофільмування та реставрації документів з метою проведення ремонту, реставрації, оправи одиниць зберігання, створення страхового фонду та фонду користування, контролю за технічним станом страхового фонду; проводить картонування, знепилювання, оформлення ярликів, організовує дезінфекцію і дезінсекцію, дератизацію приміщень архівосховищ; організує зберігання страхового фонду і фонду користування; забезпечує дотримання правил видачі документів із архівосховищ, оформляє видачу документів у тимчасове користування установам, організаціям і підприємствам, контролює своєчасне повернення документів до архіву; приймає від структурних підрозділів ЦДНТА України управлінську документацію і документи з особового складу; проводить експертизу цінності, опрацювання та описування документів власного архівного фонду ЦДНТА України; приймає участь у наданні платних послуг користувачам архівними документами; надає консультації з питань забезпечення збереженості документів.

Начальник відділу: Ястреб Лариса Анатоліївна
e-mail: vzzd_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-15-98


Відділ використання інформації документів

Відділ використання інформації документів здійснює організаційне керування використанням інформації документів з фондів ЦДНТА України, видає користувачам документи відповідно до Порядку користування документами Національного архівного фонду.
Працівники відділу проводять ініціативне інформування громадськості про документи з фондів ЦДНТА України, організовують виставки архівних документів та матеріалів довідково-інформаційного фонду, оприлюднюють документну інформацію через засоби масової інформації, читальні зали архівних установ, проводять екскурсії, лекції, відкриті уроки, беруть участь у підготовці інформаційних видань, виконують тематичні запити, видають архівні довідки.

Начальник відділу: Алєксєєнко Анна Олександрівна
Співробітники відділу:
Головний науковий співробітник - Мащенко Олена Миколаіївна
Провідний спеціаліст - Коваль Юлія Юріївна
Науковий співробітник - Голубкіна Ганна Сергіївна
Науковий співробітник - Ожиганов Дмитро Ігорович


e-mail: vvid_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-15-98


Сектор довідкового апарату та обліку документів

Основними завданнями сектору є здійснення в архіві державного обліку; зберігання облікових документів; створення та використання довідкового апарату до документів Національного архівного фонду, які зберігаються у ЦДНТА України.
У процесі роботи сектор здійснюється вдосконалення довідкового апарату, створюється база даних документів НАФ архіву.
Працівники сектору надають інформацію про склад та зміст документів Національного архівного фонду, які зберігаються в архіві; надають допомогу у розв'язанні питань державного обліку та створення довідкового апарату.

e-mail: sdaod_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-15-98


Сектор експертизи та опрацювання НТД

Завідувач сектору: Дудник Наталія Вікторівна
Тел.: (057) 731-34-34


Лабораторія мікрофільмування та реставрації документів

Завідувач лабораторії: Бульбах Ніна Олександрівна
Тел.: (057) 731-35-86


Фінансово-економічний сектор

Завідувач сектору: Єлфімова Ольга Вікторівна
e-mail: fev_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-34-34


Сектор режимно-секретної роботи

Сектор виконує завдання, які покладено на ЦДНТА України у сфері охорони державної таємниці.

Завідувач сектору: 
Тел.: ( 057) 731-25-34


Сектор управління персоналом

Основними завданнями сектору є реалізація державної політики з питань управління персоналом у ЦДНТА України; забезпечення здійснення директором ЦДНТА України своїх повноважень з питань управління персоналом; забезпечення організаційного розвитку ЦДНТА України; добір персоналу в ЦДНТА України; прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; документальне оформлення вступу на державну службу проходження та припинення.

Завідувач сектору: Ясько Людмила Олександрівна
e-mail: sokr_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-25-34


Відділ господарського та матеріально-технічного забезпечення

Начальник відділу: Хрусіна Вікторія Федорівна
e-mail: vgtmtz_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-35-86

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017