Відділ формування НАФ та діловодства

Формування НАФ — комплекс організаційних, методичних і практичних рішень та заходів, спрямованих на систематичне поповнення НАФ цінними для суспільства архівними документами та вилучення з нього документів, що втратили свою культурну цінність.
Відділ формування НАФ та діловодства:

 • визначає джерела формування НАФ та складає списки юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду (НАФ);
 • забезпечує комплектування архіву науково-технічною документацією (НТД), документами особових фондів, патентною та усноісторичною  документацією;
 • організовує роботу експертних комісій по експертизі цінності НТД і відбору документів на державне зберігання в юридичних особах- джерелах формування НАФ України;
 • здійснює контроль за станом роботи архівних підрозділів та експертних комісій юридичних осіб – джерел формування НАФ незалежно від форми власності;
 • надає методичну та практичну допомогу юридичним особам в складанні переліків проектів, проблем (тем), НТД з яких підлягає віднесенню до складу НАФ; актів про виділення до знищення НТД, що не підлягає зберіганню; описів документів постійного зберігання; з питань розробки положень про експертну комісію та архівний підрозділ;
 • організовує та проводить постійно діючий короткотерміновий семінар для співробітників державних архівів областей;
 • організовує та проводить семінар - наради з представниками юридичних осіб різних областей України по організації роботи з НТД;
 • надає практичну допомогу архівним підрозділам у заповненні паспорту науково-технічного архіву підприємства, установи та організаціїї;
 • розробляє методичні посібники щодо організаціїї роботи з НТД.

До структури відділу входить сектор експертизи та опрацювання НТД

Начальниця відділу: Коваль Юлія Юріївна, провідна спеціалістка

Співробітники відділу:
Провідна архівістка – Афєнченко Катерина Леонідівна;
Архівістка 1 категорії – Миргород Наталія Валентинівна

e-mail: vnafd_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-25-67


Відділ забезпечення збереженості документів

Основна функція відділу забезпечення збереженості документів ЦДНТА України полягяє в створенні і дотриманні оптимальних умов та режимів зберігання, організації заходів щодо зберігання документів з метою підтримання у часі фізико-хімічних характеристик їх матеріальної основи, забезпечення цілостності документальних комплексів і запобігання втратам документів.

Відділ забезпечення збереженості документів ЦДНТА України:

 • здійснює розміщення у сховищах архіву документів, прийнятих до складу Національного архівного фонду України від організацій і підприємств – джерел комплектування, від юридичних осіб і громадян та від структурних підрозділів ЦДНТА України;
 • організує зберігання і раціональне розміщення документів у сховищах архіву;
 • забезпечує створення і підтримання оптимальних умов і санітарно-гігієнічного режиму зберігання документів, дотримання умов пожежної безпеки в архівосховищах і робочих кімнатах відділу;
 • веде роботу щодо визначення наявності та фізичного стану документів;
 • здійснює підготовку та передавання документів до лабораторії мікрофільмування та реставрації документів з метою проведення ремонту, реставрації, оправи одиниць зберігання, створення страхового фонду та фонду користування, контролю за технічним станом страхового фонду;
 • проводить картонування, оформлення ярликів, організовує знепилювання, дезинсекцію і дератизацію приміщень архівосховищ;
 • організує зберігання страхового фонду і фонду користування;
 • забезпечує дотримання правил видачі документів із архівосховищ, оформляє видачу документів у тимчасове користування установам, організаціям і підприємствам, контролює своєчасне повернення документів до архіву;
 • бере участь у наданні платних послуг користувачам архівними документами;
 • надає консультації з питань забезпечення збереженості документів.

Начальниця відділу: Ястреб Лариса Анатоліївна
e-mail: vzzd_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-25-67


Відділ використання інформації документів

Відділ використання інформації документів здійснює організаційне керування використанням інформації документів з фондів ЦДНТА України, видає користувачам документи відповідно до Порядку користування документами Національного архівного фонду.

Працівники відділу проводять ініціативне інформування громадськості про документи з фондів ЦДНТА України, організовують виставки архівних документів та матеріалів довідково-інформаційного фонду, оприлюднюють документну інформацію через засоби масової інформації, читальні зали архівних установ, проводять екскурсії, лекції, відкриті уроки, беруть участь у підготовці інформаційних видань, виконують тематичні запити, видають архівні довідки.

Начальниця відділу: Алєксєєнко Анна Олександрівна

Співробітники відділу:
Провідна спеціалістка – Голубкіна Ганна Сергіївна
Провідний архівіст – Ожиганов Дмитро Ігорович
Провідний архівіст – Андреєв Тимур Юрійович

e-mail: vvid_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-25-67

 

 


Відділ довідкового апарату, обліку документів та інформаційних технологій

Основними завданнями відділу є: здійснення в архіві державного обліку; зберігання облікових документів; створення та використання довідкового апарату до документів Національного архівного фонду, які зберігаються у ЦДНТА України; впровадження у діяльність архіву електронного документообігу; створення та забезпечення зберігання цифрового фонду користування; створення електронної ідентифікації архівного зберігання ТОПАЗ.

У процесі роботи відділу здійснюється удосконалення довідкового апарату, створюється база даних документів НАФ архіву, створюється цифровий фонд користування та електронна ідентифікація архівного зберігання ТОПАЗ.

Працівники відділу надають інформацію про склад та зміст документів Національного архівного фонду, які зберігаються в архіві; надають допомогу у розв'язанні питань державного обліку, створення довідкового апарату та цифровізацію усіх процесів архівної справи та діловодства.

Начальниця відділу: Черняховська Юлія Вікторівна, провідна спеціалістка

e-mail: vdaod_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-25-67


Сектор мікрофільмування і реставрації документів

Завідувач сектору: Баханович Олександр Лаврович
Тел.: (057) 731-25-67


Сектор фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку

Завідувачка сектору: Єлфімова Ольга Вікторівна
e-mail: fev_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-25-67


Сектор режимно-секретної роботи

Сектор виконує завдання, які покладено на ЦДНТА України у сфері охорони державної таємниці.

Тел.: (057) 731-25-67


Сектор управління персоналом

Основними завданнями сектору є реалізація державної політики з питань управління персоналом у ЦДНТА України; забезпечення здійснення директором ЦДНТА України своїх повноважень з питань управління персоналом; забезпечення організаційного розвитку ЦДНТА України; добір персоналу в ЦДНТА України; прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; документальне оформлення вступу на державну службу проходження та припинення.

Завідувачка сектору: Ясько Людмила Олександрівна
e-mail: sokr_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-25-67


Відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення

Начальниця відділу: Хрусіна Вікторія Федорівна
e-mail: vgtmtz_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-25-67

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2021