Директор ЦДНТА України
Балишев Марат Артурович
e-mail: m.balyshev.cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-25-67

Здійснює керівництво діяльністю ЦДНТА України, несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦДНТА України завдань.

Забезпечує виконання закріплених за архівом напрямів роботи щодо реалізації державної політики у сфері формування НАФ, використання інформації та користування документами, додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Відповідає за розробку цільових програм, планів розвитку архівної справи і планів роботи ЦДНТА України, науково-видавничої, науково-методичної роботи та забезпечує їх виконання.

Впроваджує реалізацію державної політики у сфері забезпечення збереженості та державного обліку документів Національного архівного фонду, здійснює організаційно-методичне керівництво щодо створення та оцифрування довідкового апарату, мікрофільмування та реставрації документів.

Біографічна довідка:

Спеціальність: історія – «історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна);

державне управління – «керівник державних інституцій» (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України);

кандидат історичних наук – «07.00.07 – історія науки і техніки» (Центр дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М.Доброва НАН України).

В ЦДНТА України працює з березня 2001 р. (науковий співробітник, старший науковий співробітник, начальник відділу використання інформації документів, заступник директора, директор).

Автор понад 100 наукових, науково-методичних та науково-популярних публікацій у галузі археографії та архівної евристики, історії астрономії, історії науки і техніки, в т.ч. семи науково-довідкових видань та двох монографій.

Член Спілки архівістів України.
Член Української астрономічної асоціації.
Член Міжнародного астрономічного союзу (комісія №41 – історія астрономії).
Член Ради Асоціації випускників, викладачів і друзів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Coogle Sсholar

ORCID


 

Заступниця директора ЦДНТА України
Алєксєєнко Анна Олександрівна

e-mail: vvid_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-25-67

 

Забезпечує:

– реалізацію державної політики у сфері державного обліку документів НАФ, впровадження цифровізації та інформаційних технологій в архівній справі, використання відомостей, які містяться у документах НАФ, та  користування документами;

– організаційно-методичне керівництво відділом довідкового апарату, обліку та інформаційних технологій, відділом використання інформації документів;

– розробку цільових програм, планів розвитку архівної справи, поточної планово-звітної документації архіву, у т.ч. науково-публікаційної та науково-методичної роботи, проєктів нормативно-правових актів, у разі необхідності – їх реєстрацію в установленому порядку в органах юстиції;

– контроль за виконанням основних показників плану розвитку архівної справи структурними підрозділами, поточної планово-звітної документації архіву, у т.ч. науково-публікаційної та науково-методичної роботи;

Організовує і координує:

– розробку наукових досліджень і підготовку нормативно-методичних документів з архівної справи, діловодства, археографії, впроваджує в практику роботи архіву їх результати;

 – створення копій цифрового фонду користування документами НАФ;

– вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи у діяльність архіву;

– надання користувачам документів НАФ, які зберігаються в архіві, і довідкового апарату до них в установленому порядку, повідомляє про документи, інформація з яких може бути використана державними органами та іншими користувачами; 

– видавання архівних довідок, копій документів, а також впровадження інших способів використання відомостей, що містяться в архівних документах, для захисту законних прав та інтересів юридичних осіб і громадян.Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2021