• English
 • Центральний державний науково-технічний архів України

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Експертно-перевірна комісія

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ ЦДНТА України

  07.12.2021 р. № 167

  ПОЛОЖЕННЯ

  про експертно-перевірну комісію

  Центрального державного науково-технічного архіву України

  1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, Центральний державний науково-технічний архів України (далі – архів) утворює експертно-перевірну комісію (далі – ЕПК) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду (далі – НАФ) або вилученням документів з нього, здійсненням організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісії підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (далі – комісії з проведення експертизи цінності документів).
  2. ЕПК є постійно діючим органом архіву.
  3. У своїй діяльності ЕПК керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням про ЕПК, затвердженим на підставі Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 19.06.2013 № 1228/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за № 1063/23595 (із змінами).
  4. До складу ЕПК, який затверджується директором архіву, входять фахівці структурних підрозділів архіву, представники наукових установ і творчої громадськості, підприємств, установ і організацій – джерел формування НАФ. Головою ЕПК призначається заступник директора – головний зберігач фондів, заступник голови ЕПК призначається начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства, секретарем – один з працівників відділу формування НАФ та діловодства архіву.

  Голова ЕПК організовує роботу ЕПК згідно з річним планом, затвердженим директором архіву, і звітує перед ним про проведену роботу.

  Голова  комісії  з  проведення експертизи цінності документів може прийняти рішення про   проведення засідання у режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через Інтернет (далі – онлайн-засідання). В онлайн-засіданні беруть   участь члени комісії з проведення експертизи цінності документів, а також інші запрошені особи.

  Секретар ЕПК за рішенням голови забезпечує скликання засідань ЕПК, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів державного архіву та юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архіву, рішення ЕПК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію ЕПК і забезпечує її збереженість.

  Основними завданнями ЕПК є:

  5.1. науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів;

  5.2. розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ, його складу та строків зберігання документів;

  5.3. перевірка результатів експертизи цінності документів, проведеної комісіями з проведення експертизи цінності документів;

  5.4. розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах, проведення експертизи цінності архівних документів, вилучених органами доходів і зборів або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду відповідно до статті 28 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей».

  ЕПК приймає рішення про:

  6.1. схвалення і подання на погодження Центральної експертно-перевірної комісії  Державної архівної служби України, затвердження Голови Укрдержархіву списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архіву;

  6.2. схвалення списків юридичних осіб – джерел формування державних архівів областей науково-технічною документацією та подання на затвердження керівникам державних архівів областей;

  6.3. схвалення описів документів (науково-технічна документація) постійного зберігання, внесених до НАФ, підприємств, які за рішенням ЕПК архіву внесені до джерел формування НАФ (установ та організацій незалежно від форми власності  (далі – юридичні особи), що перебувають у зоні комплектування архіву, переліків проектів, проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає внесенню до НАФ, та подання таких документів на затвердження керівникам юридичних осіб; їх відокремлених підрозділів

  6.4. затвердження  описів первинного розбирання документів особового походження, внесених до НАФ;

  6.5. схвалення описів документів особового походження, внесених до НАФ, та подання на затвердження директору архіву;

  6.6. погодження:

  6.6.1. положень про  архівні підрозділи та експертні комісії (далі – ЕК) юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архіву;

  6.6.2. актів про вилучення для знищення науково-технічної документації, не внесеної до складу НАФ, юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, що перебувають у зоні комплектування архіву, та подання  на затвердження керівникам юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів;

  6.7. схвалення описів справ постійного зберігання, описів кіно-, відео-, фото-, фонодокументів  постійного зберігання, внесених до НАФ, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, погодження описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, актів про невиправні пошкодження документів   тривалого   (понад  10  років)   зберігання   та  з кадрових питань особового складу), номенклатури справ, інструкції з діловодства архіву та подання таких документів на затвердження директору архіву;

  6.8. схвалення і подання на погодження із Центральною експертно-перевірною комісією Державної архівної служби України (далі – ЦЕПК):

  6.8.1. актів про вилучення документів з НАФ, актів про невиправні пошкодження документів НАФ, що зберігаються в архіві,  у юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архіву;

  6.8.2. анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються у державному архіві, у юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архіву;

  6.8.3. списків архівних фондів (архівних документів), що підлягають передачі від одного державного архіву до іншого, у повному обсязі та  архівних фондів (архівних документів), з яких вилучаються для передачі окремі справи (одиниці зберігання/одиниці обліку аудіовізуальних документів);

  6.9. схвалення та подання на затвердження директору архіву актів грошової оцінки документів НАФ, що зберігаються у архіві, у юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб;

  6.10. внесення до НАФ:

  6.10.1. документів, що зберігаються у фізичних осіб;

  6.10.2.  документів або їх копій, що надійшли в установленому порядку з-за кордону.

  ЕПК стосовно юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, що перебувають у зоні комплектування архіву, має право:

  7.1. контролювати дотримання установленого порядку проведення експертизи цінності документів;

  7.2. вимагати розшуку відсутніх документів НАФ та письмових пояснень у разі втрати цих документів;

  7.3. одержувати відомості та висновки, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;

  7.4. запрошувати на засідання членів ЕК юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також інших фахівців як консультантів та експертів.

  ЕПК інформує керівництво архіву з питань, що входять до компетенції ЕПК.

  8. Засідання ЕПК проводиться не рідше ніж чотири рази на рік і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

  9.1. Рішення ЕПК з проведення експертизи цінності документів приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписують голова (заступник голови) і секретар комісії.

  9.2. Рішення ЕПК набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕПК директором архіву.

   

    Склад експертно-перевірної комісії

                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                           Наказ ЦДНТА України
                                                                                                                           від 05.03.2024 р. № 54-НОД

  Голова: Коваль Юлія, заступниця директора – головна зберігачка фондів;
  секретарка: Мартинович Дар’я, провідна спеціалістка відділу формування Національного архівного фонду та діловодства;
  члени комісії:
  Балишев Марат, доктор історичних наук, директор архіву;
  Алєксєєнко Анна, заступниця директора;
  Балюк Христина, завідувачка сектору експертизи та опрацювання науково-технічної документації;
  Гура Олена, головна спеціалістка відділу формування Національного архівного фонду та діловодства;
  Дмитренко Катерина, завідувачка сектору інформаційних технологій;
  Костецька Ольга, кандидатка юридичних наук, завідувачка сектору довідкового апарату та обліку документів;
  Іващенко Валентина, архівістка І категорії сектору режимно-секретної роботи;
  Олехнович Тетяна, провідна архівістка відділу формування Національного архівного фонду та діловодства;
  Черняховська Юлія, начальниця відділу забезпечення збереженості документів;
  Галат Тетяна, керівниця групи науково-технічної інформації та збереженості документів ПрАТ «Укргідропроект» (за згодою);
  Куделко Сергій, к.і.н., професор, директор Центру українських студій та краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Харківського національного
  університету імені В. Н. Каразіна, засновник громадської організації «Зміївське наукове краєзнавче товариство» (за згодою);
  Несват Юлія, завідувачка технічного архіву ТОВ «Гідротехпроект» (за згодою);
  Шаповал Ніна, начальниця групи правників і копій технічного відділу ДП «ГИПРОКОКС» (за згодою).